Hypotéka

Aktuální nabídka výhod

Ovládejte svou hypotéku přes internet s naší novou Hypoteční zónou a ušetřete. Zóna vám oproti obsluze přes pobočku banky nabízí:

Získání prostředků z úvěru
Čerpání úvěru (první až páté) Zdarma
Zjištění aktuální hodnoty nemovitosti Expresním protokolem o stavu stavby Zdarma
Vedení a správa úvěru
Zaslání potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok Zdarma
Zaslání výpisu k úvěru Zdarma
Ostatní poplatky hradíte dle Sazebníku.

Sazebník Hypoteční banky, a.s.

Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12. 2016.

Níže uvedené poplatky, odměny, úhrady nákladů a úroky se vztahují na hypoteční úvěry sjednávané ČSOB jako zmocněncem jménem a na účet Hypoteční banky, a.s., člena skupiny ČSOB.


HYPOTEČNÍ ÚVĚRY

Uvedené ceny jsou jednorázové, za danou operaci
Operace Poplatek (Kč)
Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12. 2016. Níže uvedené poplatky, odměny, úhrady nákladů a úroky se vztahují na hypoteční úvěry sjednávané ČSOB jako zmocněncem jménem a na účet Hypoteční banky, a.s., člena skupiny ČSOB.  
Příprava úvěru  
Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) zdarma
Ocenění nemovitosti v případě převažujícího účelu refinancování z jiného peněžního ústavu zdarma
Poskytnutí úvěru na bydlení zdarma
Poskytnutí úvěru v případě převažujícího účelu refinancování z jiného peněžního ústavu zdarma
Pořízení listu vlastnictví z katastru nemovitostí elektronicky (před podpisem Smlouvy) zdarma
Získání prostředků z úvěru  
Rezervace finančních prostředků v případě převažujícího účelu refinancování z jiného peněžního ústavu zdarma
Vedení a správa úvěru  
Zaslání výpisu k úvěru e-mailem zdarma
Informativní SMS o nedostatku peněz na účtu pro splácení úvěru zdarma
V další části Sazebníku uvádíme poplatky, se kterými se u nás můžete setkat.  
Příprava úvěru  
Náhrada nákladů na ocenění nemovitosti:  
Zjednodušené ocenění bytu odhadcem s elektronickými podklady od klienta 1900
Standardní ocenění bytu / nebytové jednotky odhadcem 3900
Ocenění rodinného domu nebo objektu rodinné rekreace (včetně pozemků) a samostatného pozemku 4900
Ocenění ostatních typů nemovitostí 9900
Poskytnutí úvěru  
Poskytnutí neúčelového úvěru 2900
Poskytnutí neúčelové části k úvěru na bydlení 2900
Poskytnutí služby Správa kupní ceny (úschova peněz za účelem bezpečného převodu finančních prostředků při pořízení nemovitosti) 5900
Poskytnutí služby Správa kupní ceny s individuálními úpravami na žádost klienta 9900
Zaslání zástavní smlouvy a podání návrhu na vklad zástavního práva na katastr nemovitostí za klienta 300 Kč + správní poplatek
Získání prostředků z úvěru  
Čerpání úvěru:  
První čerpání úvěru zadané přes pobočku nebo korespondenčně, případně šesté a každé další čerpání 1000
Čerpání úvěru na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí sjednané ve Smlouvě 1900
Expresní čerpání (uvolnění finančních prostředků z úvěru následující pracovní den po podání žádosti o čerpání při splnění smluvních podmínek) 1 900 Kč / pokyn
Prioritní platba (ve shodný den odeslání finančních prostředků z úvěru a zároveň připsání prostředků na účet příjemce) 600 Kč / položka
Vyhotovení Protokolu o stavu stavby odhadcem banky (zjištění aktuální hodnoty nemovitosti) 1500
Rezervace finančních prostředků 0,5 % za rok z nevyčerpané částky úvěru
Vedení a správa úvěru  
Vedení a správa úvěru 150 Kč / měsíc
Poplatek účtujeme za služby, které souvisí s vedením a správou úvěru, ale nejsou samostatně zpoplatněné tímto Sazebníkem (veškerá samostatně nezpoplatněná písemná a telefonická komunikace ze strany banky na podnět klienta, stálá služba infolinky klientských služeb v její provozní době atd.). Poplatek účtujeme za každý i započatý měsíc od uzavření Smlouvy až do doby splacení úvěru.  
Pořízení záznamu z listu vlastnictví z katastru nemovitostí (elektronicky) 200 Kč / nemovitost + správní poplatek
Každá změna smluvních podmínek podle individuálního požadavku klienta:  
Změna oznámením banky 500
Změna dohodou, dodatkem ke Smlouvě nebo ke smlouvě o Správě kupní ceny 3900
Vystavení prohlášení o podmínkách vzdání se zástavního práva nebo o vzdání se zástavního práva formou písemného prohlášení 1000 Kč / úkon + správní poplatek
Zaslání výpisu k úvěru poštou 50
Zaslání potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok poštou 100 Kč (vč. DPH)
Další služby a nadstandardní úkony související se správou úvěru (např. vydání fotokopie dokladu, vystavení bankovní informace o klientovi) 500 Kč / úkon (vč. DPH)
Zaslání pokynu k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí 500 Kč / úkon + správní poplatek
Nepřehlédněte: Plátcem všech poplatků, úroků, odměn a úhrad nákladů je klient (dle Smlouvy). Pod pojmem „Smlouva“ se rozumí smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru uzavřená mezi klientem a Hypoteční bankou, a.s. Pod pojmem „správní poplatek“ se rozumí skutečný správní poplatek stanovený právním předpisem, který hradí Hypoteční banka, a.s. za daný úkon (např. katastru nemovitostí).  
Termíny splatnosti jednotlivých poplatků  
Příprava úvěru  
Náhrada nákladů na ocenění nemovitosti:  
Zjednodušené ocenění bytu odhadcem s elektronickými podklady od klienta Nejpozději k datu vyhotovení ocenění
Standardní ocenění bytu / nebytové jednotky odhadcem Nejpozději k datu vyhotovení ocenění
Ocenění rodinného domu nebo objektu rodinné rekreace (včetně pozemků) a samostatného pozemku Nejpozději k datu vyhotovení ocenění
Ocenění ostatních typů nemovitostí Nejpozději k datu vyhotovení ocenění
Poskytnutí úvěru  
Poskytnutí neúčelového úvěru Do 14 dní od uzavření Smlouvy a zároveň nejpozději jeden pracovní den před prvním čerpáním úvěru
Poskytnutí neúčelové části k úvěru na bydlení Do 14 dní od uzavření Smlouvy a zároveň nejpozději jeden pracovní den před prvním čerpáním úvěru
Poskytnutí služby Správa kupní ceny (úschova peněz za účelem bezpečného převodu finančních prostředků při pořízení nemovitosti) Do 14 dní od uzavření smlouvy o Správě kupní ceny a zároveň nejpozději jeden pracovní den před prvním čerpáním úvěru
Poskytnutí služby Správa kupní ceny s individuálními úpravami na žádost klienta Do 14 dní od uzavření smlouvy o Správě kupní ceny a zároveň nejpozději jeden pracovní den před prvním čerpáním úvěru
Zaslání zástavních smluv na katastr nemovitostí za klienta Do 14 dní od uzavření Smlouvy a zároveň nejpozději jeden pracovní den před prvním čerpáním úvěru; při změně smluvních podmínek je splatný s poplatkem Změna dohodou, dodatkem ke Smlouvě nebo ke smlouvě o Správě kupní ceny (poplatek je účtován za každý návrh na vklad)
Získání prostředků z úvěru  
Čerpání úvěru:  
První čerpání úvěru zadané přes pobočku nebo korespondenčně, případně šesté a každé další čerpání V den provedení čerpání úvěru
Čerpání úvěru na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí sjednané ve Smlouvě Jeden pracovní den před prvním čerpáním, maximálně však 14 dní od uzavření Smlouvy
Expresní čerpání (uvolnění finančních prostředků z úvěru následující pracovní den po podání žádosti o čerpání při splnění smluvních podmínek) V den provedení čerpání úvěru
Zrychlená platba (ve shodný den odeslání finančních prostředků z úvěru a zároveň připsání prostředků na účet příjemce) V den provedení platby
Vyhotovení Protokolu o stavu stavby odhadcem banky (zjištění aktuální hodnoty nemovitosti) Nejpozději k datu vyhotovení protokolu
Rezervace finančních prostředků K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce následujícího po uplynutí lhůty 6 měsíců ode dne uzavření Smlouvy
Vedení a správa úvěru  
Vedení a správa úvěru K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
Pořízení záznamu z listu vlastnictví z katastru nemovitostí (elektronicky) V den provedení úkonu
Každá změna smluvních podmínek dle individuálního požadavku klienta:  
Změna oznámením banky Do 14 dní od data vyhotovení oznámení
Změna dohodou, dodatkem ke Smlouvě nebo ke smlouvě o Správě kupní ceny Do 14 dní od uzavření dodatku ke Smlouvě
Vystavení prohlášení o podmínkách vzdání se zástavního práva nebo vzdání se zástavního práva formou písemného prohlášení K poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž byl úkon proveden
Zaslání výpisu k úvěru poštou K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
Zaslání potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok poštou Vždy k 15. 1. následujícího kalendářního roku
Další služby a nadstandardní úkony související se správou úvěru (např. vydání fotokopie dokladu, vystavení bankovní informace o klientovi) V den provedení úkonu
Zaslání pokynu k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí V den vystavení Potvrzení o zániku zástavního práva
Platnost od 1.12.2016

Ustanovení k úvěrovým produktům pro fyzické osoby - nepodnikatele

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY

Všeobecná ustanovení:

Plátcem všech poplatků, úroků, odměn a úhrad nákladů je klient (dlužník).

Přehled splatnosti jednotlivých poplatků a úhrad je k dispozici na internetové stránce www.hypotecnibanka.cz

Pod výše uváděným pojmem "Smlouva" se rozumí Smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru nebo Smlouva o poskytnutí Předhypotečního úvěru uzavřená mezi klientem a Hypoteční bankou, a.s.

Poplatky uvedené v této části jsou výňatkem z plného znění, které naleznete včetně termínu jejich splatnosti v našem Sazebníku.

Smlouvy o ČSOB Hypotéce uzavírá Československá obchodní banka, a. s., jako samostatný zprostředkovatel výhradně jménem poskytovatele Hypoteční banky, a.s., člena finanční Skupiny ČSOB.

Reprezentativní příklady

Reprezentativní příklad hypotečního úvěru

Reprezentativní příklad americké hypotéky

Kde si můžete sjednat Hypotéku?

Kontaktní formulář

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme!

SJEDNAT SCHŮZKU

Era finanční centra

Specializovaná Era finanční centra jsou pro vás připravena v každém velkém městě po celé České republice. Najděte si to svoje!

Najděte si své Era finanční centrum

Infolinka

Máte otázky? Potřebujete pomoci?

Volejte zdarma

800 210 210

Pro volání ze zahraničí:
Tel.: +420 495 800 124