Pojištění vozidel a řidičů

PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE
Odměna 500 Kč nebo 1 000 Kč za uzavření pojištění Naše auto on-line

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce o jednorázovou odměnu 500 Kč nebo 1 000 Kč (dále jen „Odměna“) za uzavření pojištění Naše auto přes internetové stránky www.erasvet.cz (dále jen „Akce“).

Odměnu mohou získat klienti, pokud splní podmínky stanovené v těchto pravidlech. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce. Podmínky Akce mohou být měněny tak, jak je dále uvedeno v těchto pravidlech (dále jen „Pravidla“).

1. Pořadatel a organizátor

Pořadatelem a organizátorem Akce je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“ nebo „pořadatel“). Akce je připravena pod záštitou Československé obchodní banky, a. s., pro značky Poštovní spořitelna a Era.

2. Doba trvání

Akce probíhá v období od 1. listopadu do 30. listopadu 2017 (dále jen „Doba trvání Akce“).

3. Účastníci Akce

Do Akce se mohou zapojit stávající klienti Poštovní spořitelny/Ery nebo neklienti (dále jen „Účastník Akce“).

4. Odměna a podmínky pro její přiznání, vyhodnocení Akce a připsání Odměny

4.A Odměnou za uzavření smlouvy na pojištění je Cool karta přednabitá na 500 Kč (dále jen „Odměna“), kterou získá každý Účastník Akce při splnění podmínek, že: a) si pro osobní automobil uzavře povinné ručení Naše auto s ročním pojistným ve výši minimálně 2 500 Kč v Době trvání Akce on-line prostřednictvím webových stránek www.erasvet.cz;
b) Akce se vztahuje pouze pro pojištění osobního automobilu (nevztahuje se na pojištění motorky, vozíku, traktoru a jiné);
c) proběhne přijetí smlouvy na straně pojistitele a vydání pojistky jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy;
d) uhradí první platbu předepsaného běžného pojistného.
Odměna bude zaslána Účastníkovi Akce na adresu trvalého pobytu uvedenou v systémech ČSOB nejpozději do 30 dnů od splnění podmínek stanovených pod písmeny a) až d). 4.B. Odměnou za uzavření smlouvy na pojištění je Cool karta přednabitá na 1 000 Kč (dále jen „Odměna“), kterou získá každý Účastník Akce při splnění podmínek, že: a)si pro osobní automobil uzavře povinné ručení a zároveň havarijní pojištění Naše auto s ročním pojistným ve výši minimálně 5 000 Kč v Době trvání Akce on-line prostřednictvím webových stránek www.erasvet.cz;
b) Akce se vztahuje pouze pro pojištění osobního automobilu (nevztahuje se na pojištění motorky, vozíku, traktoru a jiné);
c) proběhne přijetí smlouvy na straně pojistitele a vydání pojistky jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy;
d) uhradí první platbu předepsaného běžného pojistného.
Odměna bude zaslána Účastníkovi Akce na adresu trvalého pobytu uvedenou v systémech ČSOB nejpozději do 30 dnů od splnění podmínek stanovených pod písmeny a) až d) ve variantách 4.A. nebo 4.B. Každý Klient má nárok na jednu Odměnu ke každé nově uzavřené smlouvě na Pojištění (jedna Odměna za jednu smlouvu).

5. Informace o zpracování osobních údajů

Účastník Akce je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, informován, že pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání Odměny bude pořadatel zpracovávat osobní údaje poskytnuté mu v rámci Akce.

6. Závěrečná ustanovení

Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné nepeněžité plnění a ani měnit za odměnu či bonusy z jiných akcí. Jako příjemce Odměny je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Odměny. Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Odměny. Pořadatel má právo kdykoliv změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Účastníka Akce, které bude v rozporu s těmito Pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce, nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno pořadatele, nebo jednání, kterým došlo k porušení kterékoliv ze smluv, uzavřených s Účastníkem Akce k produktům, ke kterým se vztahuje tato Akce, vyhrazuje si pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získaných odměn nebo možnost vyloučení Účastníka Akce z Akce bez náhrady. Podmínky Akce jsou přístupné na internetových stránkách www.erasvet.cz/akceauto. Jakékoliv případné změny podmínek Akce budou zveřejněny na těchto internetových stránkách a změna bude účinná od okamžiku zveřejnění na těchto webových stránkách. Poskytovatelem pojištění je ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice, zastoupená Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

V Praze dne 10. 10. 2017

Kde si můžete sjednat Pojištění vozidel a řidičů?

On-line

Klikněte na tlačítko a sjednejte si pojištění rychle a snadno online, navíc se slevou!

POVINNÉ RUČENÍ

Era finanční centra

Specializovaná Era finanční centra jsou pro vás připravena v každém velkém městě po celé České republice. Najděte si to svoje!

Najděte si své Era finanční centrum

Infolinka

Máte otázky? Potřebujete pomoci?

Infolinka

800 210 210
Svět odměn