Jak investovat

Rozhodovat o tom, jaké konkrétní cenné papíry je vhodné nakoupit, nemusíte sami, můžete využít kolektivního investování prostřednictvím fondů.
Fondy shromažďují peníze od investorů, za které pak profesionální správce nakupuje ve větších objemech různé cenné papíry na kapitálovém nebo peněžním trhu, čímž rozkládá riziko. Investor obdrží podle výše investované částky odpovídající počet podílových listů nebo akcií fondů, jež představují podíl na majetku ve fondu. Podílové listy a akcie otevřených podílových fondů může podílník kdykoli zpět odprodat fondu, který má povinnost je odkoupit za cenu, která odpovídá ceně jeho podílu na skutečném majetku ve fondu. Správce fondu se při rozhodování o investicích řídí statutem (prospektem) fondu.

Výhody investování

 • vaše úspory jsou v rukou finančních profesionálů,
 • očekávané zhodnocení větší než na bankovních účtech a tradičních termínovaných vkladech,
 • možnost jednorázových i pravidelných investic po menších částkách,
 • neomezené možnosti variabilního investování uzavřením pouze jediné smlouvy,
 • možnost kdykoliv vybrat své peníze.

Jak vybírat fond?

Měřítkem kvality fondu není, kolik v minulosti vydělal, ale jak si dlouhodobě stojí v porovnání s konkurencí. Předchozí výkonnost fondů nezaručuje, že fond bude stejně výkonný i v budoucnu. Je třeba si uvědomit, že investice není pojištěna a nikdo také nemůže zaručit, že se vám investované peníze vrátí nebo zhodnotí.
Před výběrem konkrétního fondu je třeba zvážit svou finanční situaci, svůj vztah k riziku a účel investice.
 • zajištěné fondy – jsou vhodné zejména pro opatrné investory. Záměrem zajištěných fondů je ochránit počáteční investovanou částku před poklesem hodnoty ke dni splatnosti fondu a zároveň zachovat potenciál výnosu,
 • fondy peněžního trhu – investují do bezpečných a krátkodobých dluhopisů nebo využívají termínované vklady bank. Jsou nejméně rizikové a jejich výnos je zpravidla vyšší než úroky na termínovaných vkladech,
 • dluhopisové fondy – investují převážně do střednědobých dluhopisů. Jejich hodnota může v kratším období mírně kolísat, očekávaný výnos je však dlouhodobě vyšší než u fondů peněžního trhu,
 • akciové fondy – investují prostředky převážně do akcií a mohou tak dosáhnout velice zajímavého zhodnocení. Výkyvy a poklesy cen těchto fondů však mohou být také značné, proto je doporučován delší investiční horizont,
 • smíšené fondy – investují současně do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Jejich součástí jsou také profilové fondy, které jsou vytvořeny na míru investičnímu profilu klienta.
V Poštovní spořitelně máme pro vás připravenu celou řadu nejrůznějších investičních strategií. Všechny fondy jsou spravované profesionály z finanční skupiny ČSOB/KBC. Stačí si zvolit podle svých představ fond, který nejlépe vyhovuje vašemu investičnímu zaměření. Můžete také zvolit kombinaci několika rozdílných fondů a své investice rozložit mezi ně Minimální investice je 5000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně.

Jaký máte vztah k investičnímu riziku?

Musíte si uvědomit, jak jste schopni snášet případné snížení hodnoty své investice. Riziko spočívá v tom, že hodnota cenných papírů kolísá, mění se jejich kurz. Čím jsou tyto výkyvy větší a častější, tím vyšší je riziko spojené s nákupem těchto cenných papírů. Riziko lze snížit dostatečnou délkou investice.
S tím souvisí doporučovaný investiční horizont, což je minimální doba mezi nákupem a prodejem cenného papíru.
Důležité je také nesázet vše na jednu kartu a snížit riziko nákupem více druhů cenných papírů – akcií, dluhopisů, podílových listů, instrumentů peněžního trhu. Jedině tak se vám podaří riziko rozložit a dostatečně omezit.
Pro riziko platí jednoduchá a prostá rovnice: čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je riziko!
Pro investice do jednotlivých typů fondů platí toto pravidlo podobně.
Dalším důležitým hlediskem pro rozhodování o investici je tzv. likvidita, to znamená, jak rychle lze investici proměnit na hotové peníze. Musíte proto posoudit, jak dlouho si můžete dovolit své peníze nechat zainvestovány v cenných papírech. Například otevřené podílové fondy mají poměrně vysokou likviditu, protože zákon přikazuje fondu odkoupit podílové listy. Naproti tomu například stavební spoření je poměrně nelikvidní, protože při této formě investice nemáte prakticky žádnou možnost s penězi nakládat po dobu pěti let. Podobně je to s termínovanými vklady, kdy máte své peníze blokovány po určitou stanovenou dobu.

Důležité informace

 1. Investice do otevřených podílových fondů je investicí do cenných papírů. Proto každá investice do otevřených podílových fondů obsahuje riziko, že nebude dosaženo očekávaného zhodnocení.
 2. Na zhodnocení investice má vliv především vývoj kurzů cenných papírů a dalších investičních instrumentů, do kterých fond v souladu se svojí investiční strategií investuje. V případě, že fondy umísťují své investice v zahraničí, má na výši zhodnocení vliv i vývoj kurzu české koruny oproti cizím měnám.
 3. Zhodnocení investice je proměnlivé. Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky (především u fondů, které investují do akcií).

Závěrem

Před investováním do jednotlivých fondů vám doporučujeme se seznámit se statuty (nebo prospekty) fondů, které jsou k dispozici na internetových stránkách jednotlivých fondů. Ve statutech (prospektech) fondů jsou obsaženy bližší údaje o fondech, jejich investiční politice, zásady obhospodařování majetku ve fondu, způsob použití výnosů z majetku fondu, dále informace o podílových listech, obhospodařující společnosti a o právech a povinnostech podílníků fondů.
A co pak? Stačí zajít na finanční centrum Poštovní spořitelny nebo vybranou poštu, kde s Vámi uzavřou potřebnou smlouvu pro investování. Na základě této smlouvy podáváte objednávky pro nákup a prodej.