Sazebník poplatkůA | ÚČTY A PLATBY | Osobní účty a tuzemský platební styk

Běžné platební účty a další časté služby
  Základní účet Poštovní účet
Vedení účtu (měsíčně) 25 Kč zdarma 1) / 69 Kč
Měsíční výpis elektronicky/poštou zdarma / 30 Kč zdarma / 30 Kč
Vedení debetní karty (měsíčně) 1 zdarma 2 zdarma
Výběr debetní kartou z bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR / z bankomatu jiné banky v ČR 5 Kč / 40 Kč zdarma / 40 Kč
Příchozí platba zdarma zdarma
Odchozí platba zadaná v Internetovém bankovnictví nebo Smartbankingu 5 Kč zdarma
Trvalý příkaz k úhradě/převodu, inkaso, SIPO (za odchozí položku) 5 Kč zdarma
Zřízení, změna trvalého příkazu k úhradě či převodu nebo svolení k inkasu (včetně SIPO) zadané v Internetovém bankovnictví nebo Smartbankingu / na obchodním místě přes Telefonní bankovnictví, nebo přes sběrný box2) zdarma / 30 Kč zdarma / 30 Kč
Zrušení trvalého příkazu k úhradě či převodu nebo svolení k inkasu (včetně SIPO) zdarma zdarma
Poplatek za služby spojené s kontokorentem (měsíčně) zdarma zdarma
-
Ceny pro Osobní účet poskytovaný do 1. 5. 2017 naleznete v záložce F | Již nenabízené služby a produkty.
1)
Poštovní účet je zdarma pro klienty do 26 let a majitele účtu na mateřské/rodičovské dovolené. U klientů od 58 let a osob se zdravotním postižením je zdarma při splnění obratové podmínky ve výši 5 000 Kč. Pro ostatní klienty je zdarma při splnění obratové podmínky ve výši 10 000 Kč. Podrobnější informace jsou uvedeny v Podmínkách pro běžné účty Poštovní spořitelny pro fyzické osoby – občany.
2)
Zřízení, změna trvalého příkazu a svolení k inkasu ve prospěch účtu ČSOB Pojišťovny zdarma.
Ostatní bezhotovostní operace
Odchozí platba zadaná kartou v bankomatu 1) nebo na České poště, s.p. 25 Kč
Odchozí platba zadaná papírovým dokladem na obchodním místě přes Telefonní bankovnictví, nebo přes sběrný box 30 Kč
Odchozí platba zadaná kartou na České poště, s.p. – expres 100 Kč
Prioritní platba do jiné banky zadaná elektronicky / ve Finančním centru 100 Kč / 200 Kč
Převody mezi účty téhož klienta do počtu 1 000 měsíčně / každý další převod zdarma / 5 Kč
1)
Maximální částka příkazu k úhradě podaného v bankomatu je 10 000 Kč.
Hotovostní operace
Vklad hotovosti kartou prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny na účty vedené v ČSOB 1) zdarma
Vklad na účet ve Finančním centru zdarma
Zpracování hotovosti připisované na účet v pobočkách České pošty, s.p., kartou/dokladem 10 Kč 1) / 20 Kč
Výběr hotovosti v pobočkách České pošty, s.p. zdarma 2) / 40 Kč
Výběr hotovosti ve Finančním centru 80 Kč
Výplata hotovosti na základě trvalého příkazu k úhradě 1) 34 Kč
Donáška hotovosti na adresu 1) zdarma 3) / 65 Kč
1)
Služba není poskytována u Eurokonta pro fyzické osoby.
2)
Pro klienty Poštovního účtu jeden výběr hotovosti v zúčtovacím období zdarma.
3)
Pro klienty Poštovního účtu se zvýhodněním od 58 let nebo osoby zdravotně postižené je jedna donáška hotovosti na adresu v zúčtovacím období zdarma.

A | ÚČTY A PLATBY | Účty pro podnikatele a právnické osoby

zpět na obsah

  Účet k podnikání Účet pro právnické osoby Účet pro neziskovky
Účty pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby
Založení účtu zdarma zdarma zdarma
Vedení účtu 50 Kč 1) 50 Kč 1) zdarma
Měsíční výpis elektronicky / poštou zdarma / 30 Kč zdarma / 30 Kč zdarma / zdarma
Zrušení účtu 4) zdarma
1)
Účet je veden bez měsíčního poplatku za vedení po dobu půl roku od jeho zřízení (v rámci Programu pro účetní, který je určen pro účetní a účetní auditory, daňové poradce, advokáty, notáře a exekutory, je vedení zdarma).
2)
Za zrušení účtu do 12 měsíců od jeho založení je poplatek 500 Kč.

Tuzemský platební styk

Bezhotovostní operace
Příchozí platba 5 Kč
Odchozí platba zadaná elektronicky 2 Kč 1)
Odchozí platba zadaná kartou na České poště, s.p. 8 Kč
Odchozí platba zadaná kartou na České poště, s.p. – expres 30 Kč
Odchozí platba zadaná kartou v bankomatu 2) 8 Kč
Odchozí platba zadaná papírovým dokladem na obchodním místě, přes Telefonní bankovnictví nebo přes sběrný box 30 Kč
Trvalý příkaz k úhradě/převodu zadaný elektronicky (za odchozí položku) 2 Kč
Inkaso, SIPO (za odchozí položku) 8 Kč
Trvalý příkaz k úhradě/převodu zadaný na obchodním místě (za odchozí položku) 8 Kč
Zřízení nebo změna trvalého příkazu k úhradě či převodu, svolení k inkasu (včetně SIPO) zadané elektronicky / na obchodním místě, přes Telefonní bankovnictví nebo přes sběrný box zdarma / 30 Kč
Zrušení trvalého příkazu k úhradě či převodu, svolení k inkasu (včetně SIPO) zadané elektronicky, na obchodním místě, přes Telefonní bankovnictví nebo přes sběrný box zdarma
Prioritní platba do jiné banky zadaná elektronicky / ve Finančním centru 100 Kč / 200 Kč
200 realizovaných převodů mezi účty klienta s konverzí / každá další realizovaná položka nad 200 převodů zdarma / 8 Kč
Hotovostní operace
Vklad hotovosti kartou prostřednictvím vkladového bankoma ČSOB na účty vedené v ČSOB4) zdarma
Zpracování hotovosti připisované na účet platební a vkladovou kartou v pobočkách České pošty, s.p. 4) 10 Kč
Zpracování hotovosti připisované na účet dokladem v pobočkách České pošty, s.p., a na ústní pokyn ve Finančním centru 20 Kč
Výběr hotovosti ve Finančním centru 80 Kč
Výběr hotovosti v pobočkách České pošty, s.p. 40 Kč
Výplata hotovosti na základě trvalého příkazu k úhradě 3) 38 Kč
Donáška hotovosti na adresu 5) 95 Kč
1)
U Účtu pro právnické osoby je 10 příkazů k úhradě zadaných elektronicky zdarma (platí pro prvních 5 příkazů tuzemského platebního styku v rámci banky a prvních 5 příkazů tuzemského platebního styku mimo banku vyjma prioritní platby, inkas a SIPO).
2)
Maximální částka příkazu k úhradě podaného v bankomatu je 10 000 Kč.
3)
Zřízení, změna trvalého příkazu a svolení k inkasu se prospěch účtu ČSOB Pojištovny zdarma.
4)
Služba není poskytována u Eurokonta pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele.
4)
Služba je poskytována pouze v pobočkách České pošty, s.p., a není poskytována pro Eurokonto pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele.

Depozita

Poplatek z přírůstku depozit klienta ke konci roku – ročně
Poplatek z přírůstku depozit klienta, pokud celkový objem uložených prostředků ve všech měnách k 31. 12. nepřevyšuje 100 mil Kč bez poplatku
Poplatek z přírůstku depozit klienta, pokud celkový objem uložených prostředků ve všech měnách k 31. 12. převyšuje 100 mil. Kč a zároveň průměrný objem prostředků klienta v průběhu roku 1) 0,15 %

Poplatek činí stanovené procento z přírůstku depozit, který je kladným rozdílem mezi objemem depozit klienta k 31. 12. a průměrným objemem jeho depozit v průběhu téhož kalendářního roku. Průměrný objem depozit klienta v průběhu roku je vypočítán jako součet kladných zůstatků depozit k poslednímu dni každého jednotlivého měsíce v období od 1. 1. do 30. 11. rozhodného roku dělený uvedeným počtem měsíců. Do výpočtu vstupuje součet peněžních prostředků uložených na běžných, spořících, termínovaných a vkladových účtech klienta ve všech měnách k poslednímu dni příslušného měsíce, vyjma účtů s termínovanými vklady s individuální úrokovou sazbou a depozitních směnek.

ČSOB je oprávněna účtovat poplatek následně 1x ročně, nejpozději druhý pracovní den měsíce března následujícího kalendářního roku. Poplatek je inkasován z poplatkového účtu klienta v měně tohoto účtu. Pokud klient nemá zvolený poplatkový účet, je poplatek inkasován z běžného platebního účtu, který má ke dni účtování poplatku nejvyšší zůstatek. Při přepočtu cizích měn do Kč a naopak se používá aktuální kurz ČNB k danému dni.

1)
Průměrný objem prostředků klienta v průběhu roku je vypočítán jako součet kladných zůstatků depozit k poslednímu dni každého jednotlivého měsíce za období od 1. 1. do 30. 11. rozhodného roku dělený uvedeným počtem měsíců. Do výpočtu vstupuje součet prostředků klienta uložených na běžných, spořících, termínovaných a vkladových účtech ve všech měnách k poslednímu dni příslušného měsíce. Do součtu denního zůstatku depozit nejsou zahrnovány účty s termínovanými vklady a depozitní směnky.

A | ÚČTY A PLATBY | Další služby k účtům

zpět na obsah

Doplňkové služby pro běžné platební účty
Výpis z účtu zasílaný poštou týdně / po pohybu k účtům pro fyzické osoby – občany 50 Kč / 185 Kč
Výpis z účtu zasíláný poštou týdně / po pohybu k účtům pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby 90 Kč / 250 Kč
Tiskopisy a doklady zasílané majiteli účtu na základě objednávky (1 ks) 1 Kč
Vyhotovení jednoho náhradního výpisu z účtu na žádost klienta (za každý kus) 100 Kč
Výplata zůstatku rušeného účtu šekovou poukázkou 50 Kč
Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc) 200 Kč
Potvrzení tiskopisu ČSSZ „Žádost o výplatu důchodu na účet příjemce u banky v ČR" – osobní vyřízení ve Finančním centru, písemně poštou / osobní vyřízení na poště zdarma / 8 Kč 1)
Odeslaná poštovní zásilka podle Ceníku poštovních služeb
Nedodržení smluvních podmínek běžných platebních účtů
Zaslání sms na uhrazení debetního zůstatku na účtu zdarma
Zaslání výzvy na uhrazení debetního zůstatku na účtu 300 Kč
1)
Poplatek je vybírán v hotovosti na obchodním místě.
Kontokorent (pro fyzické osoby) 1)
Kontokorent formou dodatku ke smlouvě o účtu i formou samostatné smlouvy o úvěru.
Změna úvěrového limitu zdarma
Poplatek za restrukturalizaci a změnu smluvní dokumentace 500 Kč
Nedodržení smluvních podmínek kontokorentu
Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky 300 Kč / 500 Kč
Výzva ke splnění smluvních podmínek 150 Kč
1)
Kontokorentem se rozumí i Povolené přečerpání postžirového účtu poskytované do 31. 3. 2010.

Ustanovení k účtům a kontům

a)
Poštovné za odeslanou zásilku, není-li uvedeno jinak (např. zasílání výpisů), je připočítáváno k uvedené ceně za poskytnuté služby.
b)
V případě účtu, ohledně kterého je prováděno exekuční nebo jiné zákonné řízení (např. trestní), jsou poplatky za služby, poskytnuté k tomuto účtu v průběhu provádění řízení, zaúčtovány až po skončení provádění řízení a při souběhu vícero řízení po skončení provádění posledního z řízení.

A | ÚČTY A PLATBY | Karty a nálepky pro fyzické osoby

zpět na obsah

Debetní karty

Vydání bezkontaktní karty, platební nálepky 1, 2) zdarma
Měsíční poplatek za kartu 1) (pokud není v rámci účtu zdarma) 10 Kč
Měsíční poplatek za platební nálepku 1) zdarma
1)
Platí pro karty Debit Mastercard a VISA Classic a platební nálepku Debit Mastercard. Aktuální nabídka karet je vždy zveřejňována na webových stránkách banky.
2)
Platební kartu Debit Mastercard a platební nálepku Debit Mastercard nelze vydat k Eurokontu pro fyzické osoby.
Výběr kartou nebo platební nálepkou z bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR, SR a ve skupině KBC 2) (u vybraných účtů jsou umožněny výběry v ČR zdarma) 5 Kč
Výběr kartou nebo platební nálepkou z bankomatu jiné banky v ČR 40 Kč
Výběr kartou nebo platební nálepkou z bankomatu v zahraničí 100 Kč
Výběr hotovosti debetní kartou v pobočkách České pošty, s.p. 40 Kč

Poplatek za výběr hotovosti kartou v bankomatu je inkasován při zaúčtování transakce. Poplatek za výběr hotovosti kartou v pobočkách České pošty, s.p., je inkasován spolu s poplatky za vedení účtu. Poplatky za výběry platí také pro již nenabízené typy debetních karet.

První změna kteréhokoli z níže uvedených parametrů pro karty majitelů účtů vzniklých se založením účtu zdarma
Změna limitu pro bankomaty a obchodníky na obchodním místě nebo telefonicky 26 Kč
Změna limitu pro pošty na obchodním místě nebo telefonicky 1) 26 Kč
Zavedení nebo zrušení možnosti nadlimitního výběru v hotovosti, příkazu k úhradě v pobočkách České pošty, s.p. 1) 26 Kč
Zavedení nebo zrušení možnosti použití karty v pobočkách České pošty, s.p. 1) 26 Kč
1)
Nelze nastavit u karet k Eurokontu pro fyzické osoby a neplatí pro nálepky.
2)
Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).

Kreditní karty a nálepky

Poplatek za služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k účtu (měsíčně) 1) 30 Kč
Měsíční poplatek za platební nálepku zdarma
Měsíční výpis elektronicky / poštou zdarma / 30 Kč
Výběr kartou nebo platební nálepkou z bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR, SR a ve skupině KBC 2) 50 Kč
Výběr kartou nebo nálepkou z bankomatu jiné banky v ČR 100 Kč
Výběr kartou nebo nálepkou z bankomatu v zahraničí 150 Kč
Výběr hotovosti kreditní kartou na České poště 70 Kč
Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě na základě kreditní karty na České poště zdarma
Elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v Poštovní spořitelně 150 Kč
Doplňkové služby ke kreditním kartám
Automatická plná splátka úvěru (měsíčně) 30 Kč
Poplatek za restrukturalizaci a změnu smluvní dokumentace 500 Kč
Změna limitu karty nebo nálepky na obchodním místě nebo telefonicky 26 Kč
Podání informací o jednotlivé transakci (za každou transakci) 15 Kč
Duplikát výpisu (na základě žádosti klienta) 60 Kč
Nedodržení smluvních podmínek úvěru ke kreditní kartě
Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky 300 Kč / 500 Kč
1)
Obsahem tohoto poplatku jsou zejména činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné minimální a plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, vydání / standardní obnova / omezení platnosti karty / zrušení kreditní karty, pojištění nákupu a prodloužená záruka, zabezpečení internetových plateb kartou (3D Secure), rezervace finančních zdrojů, možnost využití bezúročného období, snížení či zvýšení úvěrového limitu kdykoliv po dobu trvání smluvního vztahu, poradenské a administrativní služby Finančních center a poboček České pošty, konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně, a to i v případě, že klient kreditní kartu nevyužívá nebo jí nedisponuje z důvodů na své straně. Obsahem tohoto poplatku je také jedna dodatková kreditní karta pro partnera. Banka má právo poplatek klientovi vrátit za podmínek uvedených v Pravidlech pro vrácení poplatku.
2)
Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).
Výběry hotovosti nejsou umožněny platební nálepkou. Poplatky za výběry kartou jsou inkasovány při zaúčtování transakce.
 

Další služby a transakce u karet

(platí pro debetní i kreditní karty a nálepky)

Změna PIN karty v bankomatu (neplatí pro nálepku) zdarma
Zobrazení PIN prostřednictvím Internetového bankovnictví a Smartbankingu zdarma
Opakované vydání PIN v tištěné formě 200 Kč
Výběr kartou nebo nálepkou u přepážky nebo ve směnárně v ČR a v zahraničí (Cash Advance) 200 Kč
Výběr hotovosti službou CashBack zdarma
Obnovené vydání karty / platební nálepky (ztráta, krádež, předčasná obnova apod.; netýká se vydání Image karty) 350 Kč / 200 Kč
Vydání nebo změna designu Image karty 200 Kč
Dotaz na zůstatek v bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR zdarma
Dotaz na zůstatek v ostatních bankomatech v ČR i zahraničí 20 Kč
Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny na účty vedené v ČSOB zdarma
Změna limitu pro bankomaty a obchodníky prostřednictvím Internetového bankovnictví a Smartbankingu 1, 2) zdarma
Identifikace držitele předplacené platební karty na České poště 99 Kč
Expresní vydání karty nebo nálepky (do 3 dnů od data žádosti) 3) 500 Kč
Vydání náhradní hotovosti/karty v zahraničí (pouze pro embosované karty) 3 000 Kč / 4000 Kč
Odeslání karty/PIN do zahraničí kurýrní službou DHL – zásilka do 0,5 kg – Evropa, USA, Kanada, Mexiko / ostatní státy 1 100 Kč / 1 500 Kč
Odeslání karty/PIN do zahraničí kurýrní službou DHL – zásilka nad 0,5 kg – všechny státy dle platného ceníku DHL
1)
Služba je přístupná pouze plnoletým a některé z funkcí jsou dostupné pouze majiteli účtu, ke kterému je karta vydána.
2)
Neplatí pro Maxkartu.
3)
Služba je poskytována pouze ve Finančních centrech.
 

Pojištění ke kartám a nálepkám

(platí pro debetní i kreditní karty a nálepky)

Cestovní pojištění
  Classic / Classic family Extra / Extra family
Cena pojištění Individuální/Rodina (ročně) 500 Kč / 1 200 Kč 1 250 Kč / 2 500 Kč
 
Pojištění ztráty a krádeže
  Basic Classic Extra
Cena pojištění (ročně) 135 Kč 390 Kč 800 Kč
Při změně varianty pojištění je účtován poplatek za pojištění v plné výši nově požadovaného pojištění. Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou/nálepkou. Poplatek za pojištění platební karty/nálepky je účtován jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno, a dále vždy v měsíci, na který připadá výročí sjednání pojištění.
 

A | ÚČTY A PLATBY | Karty pro podnikatele a právnické osoby

zpět na obsah

Debetní karty

Vydání karty k účtu 1) zdarma
Vydání vkladové karty Maestro 2) zdarma
Měsíční poplatek za kartu 1) 45 Kč
Měsíční poplatek za vkladovou kartu Maestro 22 Kč
1)
Platí pro karty Mastercard Business a VISA Business. Aktuální nabídka karet je vždy zveřejňována na webových stránkách banky.
2)
Nelze vydat k Eurokontu pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby.
Výběr kartou z bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR, SR a ve skupině KBC 3) 5 Kč
Výběr kartou z bankomatu jiné banky v ČR 40 Kč
Výběr kartou z bankomatu v zahraničí 100 Kč
Výběr hotovosti debetní kartou v pobočkách České pošty, s.p. 40 Kč

Poplatek za výběr hotovosti kartou v bankomatu je inkasován při zaúčtování transakce. Poplatek za výběr hotovosti kartou v pobočkách České pošty, s.p., je inkasován spolu s poplatky za vedení účtu. Poplatky za výběry platí také pro již nenabízené typy debetních karet.

1)
Neplatí pro vkladovou kartu Maestro.
2)
Nelze nastavit k Eurokontu pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby.
3)
Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).

Kreditní karty

Změna limitu pro bankomaty a obchodníky prostřednictvím Internetového bankovnictví a Smartbankingu 1, 2) zdarma
Změna limitu pro bankomaty a obchodníky na obchodním místě nebo telefonicky 1) 26 Kč
Změna limitu pro pošty na obchodním místě nebo telefonicky 1, 2) 26 Kč
Zavedení nebo zrušení možnosti nadlimitního výběru v hotovosti, příkazu k úhradě v pobočkách České pošty, s.p. 1, 2) 26 Kč
Zavedení nebo zrušení možnosti použití karty v pobočkách České pošty, s.p. 1, 2) 26 Kč
Vyhotovení a odeslání výpisu transakcí kartou včetně poštovného (čtvrtletně) 30 Kč
– podání informací o jednotlivé transakci (za každou transakci) 15 Kč
– duplikát výpisu (na základě žádosti majitele účtu) 60 Kč
Kreditka k podnikání 1)
Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr zdarma
Poskytnutí úvěru zdarma
Služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k úvěrovému účtu (ročně)2) 350 Kč
Automatická plná splátka úvěru (ročně) 200 Kč
Změna smluvních podmínek z podnětu klienta 2 000 Kč
Změna úvěrového limitu (zvýšení/snížení) na žádost klienta zdarma
Výběr kartou z bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR, SR a ve skupině KBC 3) 5 Kč + 1 % z vybírané částky
Výběr kartou z bankomatu jiné banky v ČR 40 Kč + 1 % z vybírané částky
Výběr kartou z bankomatu v zahraničí 150 Kč
Výběr hotovosti kreditní kartou na České poště, s.p. 40 Kč + 1 % z vybírané částky
Elektronický převod z úvěru ke kreditní kartě na běžný platební účet klienta vedený v Poštovní spořitelně 1 % z převedené částky
Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě na základě kreditní karty na České poště, s.p. zdarma
Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB na účty vedené v ČSOB zdarma
Změna limitu karty prostřednictvím Internetového bankovnictví a Smartbankingu / na obchodním místě nebo telefonicky zdarma / 26 Kč
-
Ceny za poskytované služby se vybírají bezhotovostním převodem z účtu.
1)
Pouze na vybraných obchodních místech Poštovní spořitelny.
2)
Obsahem poplatku jsou zejména: činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné a plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, rezervace finančních zdrojů, možnost využití bezúročného období, zabezpečení internetových plateb kartou (3D Secure), zpracování výpisu z úvěrového účtu a jeho předání klientovi, poradenské služby pobočkové sítě, konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně.
3)
Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).

Další služby a transakce u karet

(platí pro debetní i kreditní karty)

1)
Neplatí pro vkladovou kartu Maestro.
2)
Služba je poskytována pouze ve Finančních centrech.

Pojištění ke kartám

(platí pro debetní i kreditní karty a nálepky)

Změna PIN v bankomatu zdarma
Opakované vydání PIN v tištěné formě 200 Kč
Výběr kartou u přepážky nebo ve směnárně v ČR a v zahraničí (Cash Advance) 200 Kč
Výběr hotovosti službou CashBack zdarma
Obnovené vydání karty (ztráta, krádež, předčasná obnova, apod.) 1) 350 Kč
Dotaz na zůstatek v bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR zdarma
Dotaz na zůstatek v ostatních bankomatech v ČR i zahraničí 20 Kč
Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny na účty vedené v ČSOB zdarma
Identifikace držitele předplacené platební karty v pobočkách České pošty, s.p. 99 Kč
Expresní vydání karty (do 3 dnů od data žádosti) 2) 500 Kč
Vydání náhradní hotovosti / karty v zahraničí (pouze pro embosované karty) 3 000 Kč / 4 000 Kč
Odesílka karty, PIN do zahraničí kurýrní službou DHL – zásilka do 0,5 kg – Evropa, USA, Kanada, Mexiko / ostatní státy 1 100 Kč / 1 500 Kč
Odesílka karty, PIN do zahraničí kurýrní službou DHL – zásilka nad 0,5 kg – všechny státy dle platného ceníku DHL
Cestovní pojištění
  Classic / Classic family Extra / Extra family
Cena pojištění Individuální/Rodina (ročně) 500 Kč / 1 200 Kč 1 250 Kč / 2 500 Kč
Pojištění ztráty a krádeže
  Basic Classic Extra
Cena pojištění (ročně) 135 Kč 390 Kč 800 Kč

Při změně varianty pojištění je účtován poplatek za pojištění v plné výši nově požadovaného pojištění. Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou kartou. Poplatek za pojištění karty je účtován jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno, a dále vždy v měsíci, na který připadá výročí sjednání pojištění. Pojištění ztráty a krádeže platí i pro již nenabízené kreditní karty Mastercard neembosované.

A | ÚČTY A PLATBY | Elektronické bankovnictví

zpět na obsah

  Internetové bankovnictví Smartbanking Telefonní bankovnictví
Popis služby portál pro online ovládání bankovních služeb z počítače s internetovým připojením mobilní aplikace pro chytré telefony transakce zadávané přes telefonního operátora
Zřízení a vedení služby zdarma zdarma zdarma
Odeslání informace na emailovou adresu zdarma zdarma zdarma
Odeslání informace prostřednictvím SMS 3 Kč 3 Kč 3 Kč
SMS zprávy pro přihlašování a potvrzování transakcí zdarma zdarma
 

A | ÚČTY A PLATBY | Zahraniční platební styk

zpět na obsah

Zahraniční platby

SEPA inkaso – strana plátce
Odchozí platba na základě SEPA inkasa realizovaná v rámci ČSOB ČR a SR 9 Kč
Odchozí platba na základě SEPA inkasa vyslaného z jiné banky 250 Kč
Platby ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně
Příchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR 1) 150 Kč
Příchozí platba ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně / příchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR 1) 1 %, min. 150 Kč, max. 1 000 Kč
Příchozí platba z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR 6 Kč
Platby do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně Internetové bankovnictví Telefonní bankovnictví Na obchodním místě
Odchozí platba ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR 9 Kč 9 Kč 9 Kč
Odchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR 1) 250 Kč 250 Kč 250 Kč + 250 Kč 2)
Odchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR 1) 0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč 0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč 1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 250 Kč 2)
Odchozí platba do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně 1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč 1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč 1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 250 Kč 2)
Odchozí platba do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně dle požadavků banky na automatizované zpracování (tzv. STP platba) 3) 0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč 0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč
Službu nelze zřídit.
1)
SEPA převod je platba v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.
2)
Poplatek za zpracování příkazu podaného písemně.
3)
STP platbou se rozumí elektronicky zadaná platba s uvedením banky příjemce ve formátu BIC a bez jakýchkoliv specifických požadavků na zpracování.
 
Přehled kódů zpoplatnění nedokumentárních plateb do/ze zahraničí v Kč a cizí měně a do/z tuzemska v cizí měně
Druh platby/Kód zpoplatnění OUR
veškeré poplatky hradí plátce
BEN
všechny poplatky hradí příjemce
SHA2)
poplatky banky plátce hradí plátce, ostatní poplatky hradí příjemce
Příchozí platby ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně plátce hradí poplatky ČSOB 1), poplatky své banky a případné další poplatky zprostředkujících bank příjemce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB a obdrží částku platby sníženou o poplatky banky plátce a o případné další poplatky zprostředkujících bank; plátce nehradí žádné poplatky příjemce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB a obdrží částku platby sníženou o případné další poplatky zprostředkujících bank; plátce hradí poplatky své banky
Odchozí platby do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně plátce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB, poplatky banky příjemce a případné další poplatky zprostředkujících bank plátce (klient ČSOB) nehradí žádné poplatky; příjemce hradí poplatky své banky a obdrží částku platby sníženou o poplatky ČSOB 1) a o případné další poplatky zprostředkujících bank plátce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB; příjemce hradí poplatky své banky a obdrží částku platby sníženou o případné další poplatky zprostředkujících bank
u odchozích plateb s kódem zpoplatnění BEN / SHA na nižší částky než přípustné minimum stanovené individuálně zprostředkujícími bankami mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné poplatky zprostředkujících bank
u odchozích plateb s kódem zpoplatnění OUR / SHA / BEN mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné poplatky zprostředkujících bank za manuální zpracování z důvodu chybně zadaných instrukcí ze strany plátce
1)
Poplatek dle Terms and Conditions for Bank Correspondents (1 %, min. 300 Kč, max. 2 000 Kč).
2)
Kód zpoplatnění SHA je povinný u převodů do/z členských států EU/EHP.
 
Platby z/do zahraničí v Kč a cizí měně a z/do tuzemska v cizí měně
U.S. Direct Deposit Program (zpracování penzijních dávek americké vlády) – příchozí platba na účet 3 USD
Promptní provedení platby (pouze po předchozí dohodě s bankou) 1) 500 Kč
Změna valuty (pouze po předchozí dohodě s bankou) 2) 500 Kč
Změny, opravy a zrušení příkazu před jeho provedením na žádost klienta zdarma
Změny, opravy a zrušení příkazu po jeho provedení na žádost klienta 500 Kč + výlohy zprostředkujících bank
Reklamace provedení příchozí nebo odchozí platby na žádost klienta nebo reklamace zprostředkující banky se žádostí o vyjasnění nekompletních údajů či instrukcí klienta 500 Kč + výlohy zprostředkujících bank
Zaslání debetního nebo kreditního avíza poštou 30 Kč
Vystavení potvrzení o provedení platby 300 Kč
Zadání trvalého příkazu k odchozí platbě do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně v písemné formě podané u přepážky 100 Kč
SWIFT do tuzemska i do zahraničí (výlohy za SWIFT se účtují vždy při poskytnutí služby) 150 Kč / zpráva
Garantovaný OUR, poplatek pro odchozí USD platby (dodatečný poplatek, který slouží k pokrytí veškerých nákladů spojených s provedením příslušné platební transakce) 150 Kč / zpráva
1)
Jde o urychlení zpracování platby (nemá vliv na rychlost připsání prostředků).
2)
Jde o změnu data připsání prostředků na účet banky příjemce (má vliv na rychlost připsání prostředků na účet příjemce).
 
 

B | ÚVĚRY | Úvěry pro fyzické osoby

zpět na obsah

Spotřebitelské úvěry – neúčelové, účelové, konsolidace

Zpracování úvěru zdarma
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru zdarma
Zpracování úvěru do 19 999 Kč na České poště 500 Kč
Změna smluvní dokumentace na žádost klienta (provedena také formou oznámení banky)
Změny nad rámec stanovených smluvních podmínek včetně restrukturalizace úvěru, zvýšení, snížení nebo odkladu splátky 500 Kč
Nedodržení smluvních podmínek spotřebitelských úvěrů
Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky 300 Kč / 500 Kč
Aktuální sazby pojištění ke spotřebitelskému úvěru
Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta – Pro zdraví (pojištění pro případ smrti nebo invalidity a pracovní neschopnosti) 6,6 % z měsíční splátky úvěru
Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta – Pro práci (pojištění pro případ smrti nebo invalidity a ztráty příjmů) 6,6 % z měsíční splátky úvěru
Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta – Pro všechno (pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty příjmů) 8,8 % z měsíční splátky úvěru
 

Hypoteční úvěry

Sazebník Hypoteční banky, a.s.
Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12. 2016.
Níže uvedené poplatky, odměny, úhrady nákladů a úroky se vztahují na hypoteční úvěry sjednávané ČSOB jako zmocněncem jménem a na účet Hypoteční banky, a.s., člena skupiny ČSOB.

Příprava úvěru
Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) zdarma
Ocenění nemovitosti v případě převažujícího účelu refinancování z jiného peněžního ústavu zdarma
Poskytnutí úvěru na bydlení zdarma
Poskytnutí úvěru v případě převažujícího účelu refinancování z jiného peněžního ústavu zdarma
Pořízení listu vlastnictví z katastru nemovitostí elektronicky (před podpisem Smlouvy) zdarma
Získání prostředků z úvěru
Rezervace finančních prostředků v případě převažujícího účelu refinancování z jiného peněžního ústavu zdarma
Vedení a správa úvěru
Zaslání výpisu k úvěru e-mailem zdarma
Informativní SMS o nedostatku peněz na účtu pro splácení úvěru zdarma
V další části Sazebníku uvádíme poplatky, se kterými se u nás můžete setkat.
Příprava úvěru
Náhrada nákladů na ocenění nemovitosti:
– Zjednodušené ocenění bytu odhadcem s elektronickými podklady od klienta 1 900 Kč
– Standardní ocenění bytu / nebytové jednotky odhadcem 3 900 Kč
– Ocenění rodinného domu nebo objektu rodinné rekreace (včetně pozemků) a samostatného pozemku 4 900 Kč
Poskytnutí úvěru:
– Poskytnutí neúčelového úvěru 2 900 Kč
– Poskytnutí neúčelové části k úvěru na bydlení 2 900 Kč
– Poskytnutí služby Správa kupní ceny (úschova peněz za účelem bezpečného převodu finančních prostředků při pořízení nemovitosti) 5 900 Kč
– Poskytnutí služby Správa kupní ceny s individuálními úpravami na žádost klienta 9 900 Kč
– Zaslání zástavní smlouvy a podání návrhu na vklad zástavního práva na katastr nemovitostí za klienta 300 Kč + správní poplatek
Získání prostředků z úvěru
Čerpání úvěru:
– První čerpání úvěru zadané přes pobočku nebo korespondenčně, případně šesté a každé další čerpání 1 000 Kč
– Čerpání úvěru na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí sjednané ve Smlouvě 1 900 Kč
– Expresní čerpání (uvolnění finančních prostředků z úvěru následující pracovní den po podání žádosti o čerpání při splnění smluvních podmínek) 1 900 Kč / pokyn
– Prioritní platba (ve shodný den odeslání finančních prostředků z úvěru a zároveň připsání prostředků na účet příjemce) 600 Kč / položka
Vyhotovení Protokolu o stavu stavby odhadcem banky (zjištění aktuální hodnoty nemovitosti) 1 500 Kč
Rezervace finančních prostředků 0,5 % za rok z nevyčerpané částky úvěru
Vedení a správa úvěru
Vedení a správa úvěru 150 Kč / měsíc
Poplatek účtujeme za služby, které souvisí s vedením a správou úvěru, ale nejsou samostatně zpoplatněné tímto Sazebníkem (veškerá samostatně nezpoplatněná písemná a telefonická komunikace ze strany banky na podnět klienta, stálá služba infolinky klientských služeb v její provozní době atd.). Poplatek účtujeme za každý i započatý měsíc od uzavření Smlouvy až do doby splacení úvěru.
Pořízení záznamu z listu vlastnictví z katastru nemovitostí (elektronicky) 200 Kč / nemovitost
+ správní poplatek
Každá změna smluvních podmínek podle individuálního požadavku klienta:
– Změna oznámením banky 500 Kč
– Změna dohodou, dodatkem ke Smlouvě nebo ke smlouvě o Správě kupní ceny 3 900 Kč
Vystavení prohlášení o podmínkách vzdání se zástavního práva nebo o vzdání se zástavního práva formou písemného prohlášení 1 000 Kč / úkon
+ správní poplatek
Zaslání výpisu k úvěru poštou 50 Kč
Zaslání potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok poštou 100 Kč (vč. DPH)
Další služby a nadstandardní úkony související se správou úvěru (např. vydání fotokopie dokladu, vystavení bankovní informace o klientovi) 500 Kč / úkon (vč. DPH)
Zaslání pokynu k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí 500 Kč / úkon
+ správní poplatek

Nepřehlédněte:
Plátcem všech poplatků, úroků, odměn a úhrad nákladů je klient (dle Smlouvy).
Pod pojmem „Smlouva" se rozumí smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru uzavřená mezi klientem a Hypoteční bankou, a.s.
Pod pojmem „správní poplatek" se rozumí skutečný správní poplatek stanovený právním předpisem, který hradí Hypoteční banka, a.s. za daný úkon (např. katastru nemovitostí).

Termíny splatnosti jednotlivých poplatků

Příprava úvěru
Náhrada nákladů na ocenění nemovitosti:
– Zjednodušené ocenění bytu odhadcem s elektronickými podklady od klienta Nejpozději k datu vyhotovení ocenění
– Standardní ocenění bytu / nebytové jednotky odhadcem Nejpozději k datu vyhotovení ocenění
– Ocenění rodinného domu nebo objektu rodinné rekreace (včetně pozemků) a samostatného pozemku Nejpozději k datu vyhotovení ocenění
– Ocenění ostatních typů nemovitostí Nejpozději k datu vyhotovení ocenění
Poskytnutí úvěru:
– Poskytnutí neúčelového úvěru Do 14 dní od uzavření Smlouvy a zároveň nejpozději jeden pracovní den před prvním čerpáním úvěru
– Poskytnutí neúčelové části k úvěru na bydlení Do 14 dní od uzavření Smlouvy a zároveň nejpozději jeden pracovní den před prvním čerpáním úvěru
– Poskytnutí služby Správa kupní ceny (úschova peněz za účelem bezpečného převodu finančních prostředků při pořízení nemovitosti) Do 14 dní od uzavření smlouvy o Správě kupní ceny a zároveň nejpozději jeden pracovní den před prvním čerpáním úvěru
– Poskytnutí služby Správa kupní ceny s individuálními úpravami na žádost klienta Do 14 dní od uzavření smlouvy o Správě kupní ceny a zároveň nejpozději jeden pracovní den před prvním čerpáním úvěru
– Zaslání zástavních smluv na katastr nemovitostí za klienta Do 14 dní od uzavření Smlouvy a zároveň nejpozději jeden pracovní den před prvním čerpáním úvěru; při změně smluvních podmínek je splatný s poplatkem Změna dohodou, dodatkem ke Smlouvě nebo ke smlouvě o Správě kupní ceny (poplatek je účtován za každý návrh na vklad)
Získání prostředků z úvěru
Čerpání úvěru:
– První čerpání úvěru zadané přes pobočku nebo korespondenčně, případně šesté a každé další čerpání V den provedení čerpání úvěru
– Čerpání úvěru na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí sjednané ve Smlouvě Jeden pracovní den před prvním čerpáním, maximálně však 14 dní od uzavření Smlouvy
– Expresní čerpání (uvolnění finančních prostředků z úvěru následující pracovní den po podání žádosti o čerpání při splnění smluvních podmínek) V den provedení čerpání úvěru
– Prioritní platba (ve shodný den odeslání finančních prostředků z úvěru a zároveň připsání prostředků na účet příjemce) V den provedení platby
Vyhotovení Protokolu o stavu stavby odhadcem banky (zjištění aktuální hodnoty nemovitosti) Nejpozději k datu vyhotovení protokolu
Rezervace finančních prostředků K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce následujícího po uplynutí lhůty 6 měsíců ode dne uzavření Smlouvy
Vedení a správa úvěru
Vedení a správa úvěru K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
Pořízení záznamu z listu vlastnictví z katastru nemovitostí (elektronicky) V den provedení úkonu
Každá změna smluvních podmínek dle individuálního požadavku klienta:
– Změna oznámením banky Do 14 dní od data vyhotovení oznámení
– Změna dohodou, dodatkem ke Smlouvě nebo ke smlouvě o Správě kupní ceny Do 14 dní od uzavření dodatku ke Smlouvě
Vystavení prohlášení o podmínkách vzdání se zástavního práva nebo vzdání se zástavního práva formou písemného prohlášení K poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž byl úkon proveden
Zaslání výpisu k úvěru poštou K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
Zaslání potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok poštou Vždy k 15. 1. následujícího kalendářního roku
Další služby a nadstandardní úkony související se správou úvěru (např. vydání fotokopie dokladu, vystavení bankovní informace o klientovi) V den provedení úkonu
Zaslání pokynu k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí V den provedení úkonu

B | ÚVĚRY | Úvěry pro podnikatele a právnické osoby 1)

zpět na obsah

  KONTOKORENT K PODNIKÁNÍ 2) INVESTIČNÍ PŮJČKA K PODNIKÁNÍ, MALÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR 3) PŮJČKA K PODNIKÁNÍ, MALÝ PODNIKATELSKÝ ÚVĚR 2)
Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr zdarma zdarma zdarma
Poskytnutí úvěru zdarma 1 % z výše poskytnutého úvěru, min. 2 000 Kč 1 % z výše poskytnutého úvěru, min. 2 000 Kč
Závazková provize zdarma
Služby spojené se správou úvěru (měsíčně) 150 Kč 3,4) 200 Kč 4) 200 Kč 4)
Změna smluvních podmínek z podnětu klienta 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč
Změna úvěrového limitu (zvýšení/snížení) na žádost klienta zdarma
Interní analýza hodnoty zajištění pro komplexní posouzení žádosti o úvěr 4 500 Kč
Poplatek za vyhotovení elektronického výpisu listu vlastnictví z katastru nemovitostí 250 Kč / výpis
Poplatek za externí právní a jiné služby 5) smluvně
Služba není součástí.
Poplatek za pojištění platební karty/nálepky je účtován předem. Při změně varianty pojištění je účtován poplatek za pojištění v plné výši nově požadovaného pojištění. Pojištění ve variantě family (Rodina) se vztahuje na 2 dospělé osoby včetně majitele karty a 3 dětí do věku 18 let. Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou/nálepkou. Poplatek za pojištění je účtován jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno, a dále vždy v měsíci, na který připadá výročí sjednání pojištění.
 
OSTATNÍ SLUŽBY ÚČTOVANÉ U ÚVĚROVÝCH OBCHODŮ
Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky 300 Kč / 500 Kč
Porušení smluvních podmínek 500 Kč
Ceny za poskytované služby se vybírají bezhotovostním převodem z účtu.
Služba není součástí.
1)
Další ceny související s poskytováním úvěrů jsou uvedeny v „Sazebníku poplatků ČSOB", který je k nahlédnutí ve Finančních centrech.
2)
Pouze na vybraných obchodních místech Poštovní spořitelny
3)
Pouze ve Finančních centrech.
4)
Obsahem poplatku jsou zejména: činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z poskytnutého úvěrového limitu klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí, automatické splátky jistiny úvěru, úroků a souvisejících poplatků z běžného účtu klienta, rezervace finančních zdrojů, hodnocení hospodaření klienta a plnění smluvních podmínek, zpracování výpisu z úvěrového účtu a jeho předání klientovi, poradenské služby pobočkové sítě a konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně.
5)
Pokud bude poplatek vybírán samostatně, bude zdaněn 21% DPH.
 

C | SPOŘENÍ A INVESTICE | Spoření pro fyzické osoby

zpět na obsah

Spoření s bonusem
Zřízení, vedení a zrušení účtu zdarma
Měsíční výpis elektronicky/poštou zdarma / 30 Kč
Vklad hotovosti připisovaný na účet zdarma
Výběr hotovosti na Finančním centru 80 Kč
Odchozí tuzemská platba elektronicky v měně účtu zdarma
Příchozí platba v měně účtu zdarma
 
Duo Profit
Zřízení, vedení účtu a zrušení účtu zdarma
Měsíční výpis elektronicky/poštou zdarma / 30 Kč
Výběr hotovosti na Finančním centru 80 Kč
Předčasný výběr z účtu 1) 0,75 % z vybírané částky
1)
Minimální částka účtovaného poplatku je 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně.
 

C | SPOŘENÍ A INVESTICE | Spoření pro podnikatele a právnické osob

Spořicí vkladový účet s výpovědní lhůtou 1)
Zřízení, vedení účtu včetně výpisů měsíčně (poštou nebo elektronicky), zrušení účtu zdarma
Výpověď vkladu s dodržením výpovědní lhůty zdarma
Náhrada za nedodržení výpovědní lhůty (% z vypovězené částky) 1 % z vypovězené částky, min. 50 Kč
1)
Od 12. 12. 2016 je tento produkt poskytován pouze s výpovědní lhůtou 14 dní pro právnické osoby a pro fyzické osoby – podnikatele.
 

C | SPOŘENÍ A INVESTICE | Termínované vklady pro fyzické osoby, podnikatele a právnické osoby

Poštovní termínovaný vklad
  1, 3, 6 měsíců 12 měsíců 24 do 36 měsíců
Zřízení a vedení účtu včetně výpisu měsíčně (poštou nebo elektronicky) zdarma zdarma zdarma
Náhrada za nedodržení dohodnuté doby trvání poštovního termínovaného vkladu (z výše předčasně vybíraného vkladu) u vkladu s dohodnutou dobou trvání 0,75 %, min. 50 Kč 1,5 %, min. 50 Kč 1,5 %, min. 50 Kč
Jednorázový výběr do limitu 20 % ze zůstatku na účtu (max.1 milion Kč) zdarma
Blokace poštovního termínovaného vkladu 1) 100 Kč 100 Kč 100 Kč
Změna údajů o vkladateli, vzoru podpisu vkladatele, dispozice pro výplatu vkladu a úroků při ukončení smluvního vztahu, dispozice pro převod úroků při sjednání obnovy, zrušení obnovy vkladu, zrušení blokace vkladu. zdarma zdarma zdarma
1)
Ceny jsou vybírané v hotovosti na obchodním místě
 
PS Termínovaný vklad na dobu určitou
  1, 3, 6 měsíců 12 měsíců 24, 36 měsíců
Zřízení a vedení účtu včetně výpisu měsíčně (poštou nebo elektronicky) zdarma
Výběr nad stanovený limit 20 % 1,5 %, min. 50 Kč
Výběr do limitu 20 % ze zůstatku na účtu (max. 1 milion Kč) zdarma
Změna, zrušení vinkulace peněžních prostředků včetně vyhotovení smluvní dokumentace 1 000 Kč + 1 000 Kč za každou hodinu práce i započatou
Dodatečné rozdělení na více účtů stejného typu 100 Kč za každý účet
Druhý a další příkaz ke snížení vkladu v dispoziční lhůtě 50 Kč
Náhrada za nedodržení dohodnuté doby trvání vkladu 0,75 %, min. 50 Kč 1,5 %, min. 50 Kč
Zřízení zástavního práva k pohledávce na termínovananém vkladu 500 Kč
Doplňkové služby ke spořicím účtům a terminovaným vkladům
Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc) 200 Kč

C | SPOŘENÍ A INVESTICE | Investice

zpět na obsah

Investiční bankovnictví
  Poštovní investiční program Poštovní investiční program pro Českou poštu 1)
Uzavření „komisionářské smlouvy" ohledně obchodování s CP zdarma zdarma
Podání žádosti o zpětný odkup (prodej) zdarma zdarma
Podání a zpracování plné moci 80 Kč 80 Kč
Vstupní poplatek * *
Výstupní poplatek * *
Storno v upisovacím období * *
Výpisy z majetkového účtu cenných papírů zdarma zdarma
1)
Produkt je poskytován pouze fyzickým osobám.
*)
Podle dokumentů Parametry Poštovního investičního programu / Parametry Poštovního investičního programu pro Českou poštu, s.p.
 

C | SPOŘENÍ A INVESTICE | Vkladní knížky

zpět na obsah

  Vkladní knížka Vkladní knížka místní Vkladní knížka dětská
Založení a vedení účtu zdarma zdarma
Hotovostní výběr v rámci denní limitní částky zdarma zdarma
Hotovostní výběr nad denní limitní částku (kromě vinkulovaných VK) 10 Kč zdarma
Připsání úrokové a vkladové poukázky zdarma zdarma zdarma
Provedení zákazu výplat (do 2 pracovních dnů) 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
Žádost při ztrátě 1), zničení, odcizení vkladní knížky 100 Kč 100 Kč 100 Kč
Náhrada za nedodržení výpovědní doby u VK a VKM za každých i započatých vybíraných 1 000 Kč při výpovědní době:
3 měsíce 1 Kč 1 Kč
6 měsíců 2 Kč 2 Kč
12 měsíců 5 Kč 5 Kč
24 měsíců 10 Kč 10 Kč
Při rušení VK a VKM, zkrácení nebo zrušení výpovědní doby VK a VKM se zůstatkem do 1 000 Kč se náhrada nevybírá.
Náhrada při předčasném rušení VKD (z vybírané částky) za každých i započatých vybíraných 1 000 Kč (poplatek není vybírán na obchodním místě) 60 Kč
Neúčetní změny, změna údajů (změna nebo oprava jména nebo příjmení, změna adresy, doplnění nebo vyškrtnutí vkladatele) změna výpovědní doby na VK a VKM 20 Kč 20 Kč 20 Kč
Poplatek se vztahuje k 1 žádosti bez ohledu na počet požadovaných změn.
Výměna vkladní knížky z důvodu popsání (popř. změny identifikačních údajů) zdarma zdarma zdarma
Výměna vkladní knížky pro poškození zaviněné vkladatelem 50 Kč 50 Kč 50 Kč
Zrušení VK, VKM, VKD (poplatek není vybírán na obchodním místě) 50 Kč 50 Kč zdarma
Službu nelze zřídit.
Minimální první vklad na VK a VKD je 50 Kč. Vklad, pod který nesmí zůstatek na VK a VKM klesnout (minimální zůstatek), je 50 Kč.
Denní limitní částka pro výběr hotovosti z VK bez svolení banky nebo telefonického ověření možnosti výplaty je 20 000 Kč. Denní limitní částka pro výběr hotovosti z VKM není stanovena.
Nezletilý, který se může průkazem totožnosti prokázat, že je vkladatelem VK nebo VKM, je oprávněn vybrat z jedné vkladní knížky denně 2 000 Kč. Nezletilý vkladatel bez průkazu totožnosti není způsobilý z vkladní knížky vybírat.
Ceny za poskytnuté služby se vybírají v hotovosti na obchodním místě. Nevztahuje se na poplatky za předčasné rušení VKD a řádné rušení VK, VKM, které banka odečítá přímo z vypláceného zůstatku.
1)
V případě ztráty vkladní knížky při dědictví není poplatek účtován.
Význam zkratek: VK = Vkladní knížka, VKM = Vkladní knížka místní, VKD = Vkladní knížka dětská.
 

D | BANKOPOJIŠTĚNÍ

zpět na obsah

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ k Osobnímu účtu, Poštovnímu účtu
Cestovní pojištění na obchodním místě (za osobu a den) individuálně
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ přes bankomat
Cestovní pojištění přes bankomat – tarif Klient (za osobu a den) 26 Kč
Cestovní pojištění přes bankomat – tarif Standard (za osobu a den) 28 Kč
POŠTOVNÍ POJISTNÝ CERTIFIKÁT
Podání „Žádosti o výplatu" zdarma
Životní pojištění Maximal Profit / Maximal Profit Z / Maxík – sazebník pojistitele
Fixní část pojistného (měsíční poplatek) 30 Kč
Alokační poplatek z běžného pojistného za základní pojištění pro smlouvy se sumou pojistného za další pojištění a fixní části pojistného menší než 4 800 Kč za rok 5 % z pojistného za základní pojištění sníženého o fixní část pojistného
Alokační poplatek z běžného pojistného za základní pojištění pro smlouvy se sumou pojistného za další pojištění a fixní části pojistného ve výši alespoň 4 800 Kč za rok 1,5 % z pojistného za základní pojištění snížené o fixní část pojistného
Alokační poplatek z mimořádného pojistného (min. výše mimořádného pojistného je 500 Kč) 0 % z pojistného
Minimální zůstatek po výplatě z hodnoty pojištění 1 000 Kč
Minimální částka jedné výplaty z hodnoty pojištění 1 000 Kč
Částečná výplata z hodnoty pojištění zdarma

Maximální doba trvání pro jedny platební prázdniny je 36 měsíců. Platební prázdniny lze provést max. 3x za dobu trvání pojištění. Minimální hodnota podílů vytvořená na základě zaplacení běžného pojistného za základní pojištění pro dočasné přerušení placení pojistného (platební prázdniny) je 25 000 Kč.

Poplatek za dočasné přerušení placení pojistného (platební prázdniny) 1 000 Kč
Změna pojištění na žádost pojistníka zdarma
Převod podílů programů investování pro běžné i mimořádné pojistné zdarma
Změna alokace běžného pojistného za základní pojištění zdarma
Storno poplatek (poplatek za odkupné) 1 000 Kč
Zhodnocení garantovaného programu investování
Pro běžné pojistné 1,3 % p. a.
Pro mimořádné pojistné 0,8 % p. a.

Cestovní pojištění na obchodním místě je určeno pro klienty ČSOB / Poštovní spořitelny.

Cena pojistného na obchodním místě se odvíjí od věku klienta, lokace cesty (Evropa/Svět) a pojistné varianty.

Cestovní pojištění přes bankomat je poskytováno pouze v bankomatech Poštovní spořitelny.

Tarif Klient je určen stávajícím držitelům platebních karet ČSOB / Poštovní spořitelny. Tarif Standard je určen veškeré klientele vyjma klientely, která má nárok na tarif Klient.

 

E | OSTATNÍ SLUŽBY | Ostatní služby

zpět na obsah

Použití Informačního terminálu
Zobrazení aktuálního zůstatku účtu 2 Kč
Zobrazení historie účtu 4 Kč
Informace o kartě Debit MasterCard / Maxkartě zdarma
Poštovní a telekomunikační poplatky
Odeslaná poštovní zásilka podle Ceníku poštovních služeb
Zaslání faxové zprávy 1) do tuzemska / do Evropy / do ostatních států 50 Kč / 100 Kč / 200 Kč
SWIFT (elektronický systém přenosu informací mezi bankami) do tuzemska a do zahraničí 150 Kč
Šeky
Šeky inkasované v jiných bankách 2) 1 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 10 000 Kč
Platby sociální povahy šekem inkasovaným v jiných bankách 3) 100 Kč, zdarma platby obětem holokaustu
Vystavení bankovního šeku 1 % z částky šeku, min. 500 Kč, max. 3 000 Kč
Osobní vyzvednutí šeku v pobočce 100 Kč
Zaslání šeku cennou zásilkou, kurýrní službou poplatky spojené s doručením cenné zásilky, kurýrní služby
Operace s neplacenými, popř. nekrytými šeky 100–200 Kč podle složitosti operace + výlohy zahraníční / tuzemské banky
Emise šekové poukázky (včetně poštovného) – zadání z magnetického média 4)
do 200 Kč / do 1 000 Kč / do 50 000 Kč 32 Kč / 41 Kč / 42 Kč
za každých dalších započatých 50 000 Kč 5 Kč
Blokace výplaty šekové poukázky emitentem
do 2 pracovních dnů / do 14 kalendářních dnů 1 000 Kč / 200 Kč
Platba složenkou na obchodním místě
Zpracování hotovosti na poště do 5 000 Kč / do 50 000 Kč 22 Kč / 33 Kč
Zpracování hotovosti na poště za každých dalších započatých 50 000 Kč 10 Kč
Bezhotovostní úhrada 20 Kč 6)
Opis podací stvrzenky podle Ceníku poštovních služeb
Vyhotovení druhopisu podací stvrzenky podle Ceníku poštovních služeb
Emise dokladu složenka, dobírková složenka na základě uzavřené smlouvy 7)
Distribuce složenek plátcům (za každou odeslanou zásilku) 2,50 Kč + poštovné
Platební příkaz podaný v síti COOP
Platba v hotovosti 20 Kč
Platba platební kartou 20 Kč
Poskytování informací
Poskytování a obstarávání bankovních a kancelářských informací o zahraničních a tuzemských subjektech (k ceně se připočítávají skutečně vzniklé náklady) min. 500 Kč, max. 5 000 Kč 1)
Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta pro notáře podle povahy a rozsahu informací smluvně, min. 200 Kč 1)
Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta pro auditora k řádnému ověření údajů o účetní jednotce podle povahy a rozsahu informací min. 300 Kč, max. 3 200 Kč 1)
Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klietnta – pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí a pro osoby, které prokáží, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance utrpěly škodu a bez tohoto údaje se nemohou domoci svého práva:
Při požadavku podání 1–5 informací 250 Kč 1)
Při požadavku podání 6 a více informací 500 Kč 1)
Ostatní služby
Potvrzení vystavovaná na žádost klienta a ostatní činnosti v sazebníku výslovně neuvedené (vyžádání dokladů o transakci na obchodním místě, neodůvodněná reklamace transakce kartou, potvrzení pro českou policii, pro účely auditu, velvyslanectví, leasingové společnosti, CCS apod.) min. 300 Kč, max 7 000 Kč 1)
Ověrování plné moci (poplatek je vybírán na obchodním místě) 80 Kč
Ostatní v této části sazebníku neuvedené služby související s finanční činností na žádost majitele účtu – za každých započatých 15 minut práce 40 Kč
Pokud Finanční centra poskytují jiné služby než uvedené v Sazebníku poplatků Poštovní spořitelny, jsou uplatňovány ceny podle Sazebníku poplatků ČSOB (např. pokladní služby, pronájem bezpečnostních schránek, úvěry).
1)
K poplatku je připočítána aktuálně platná základní sazba DPH.
2)
Náklady zahraničního korespondenta USD šeku jsou 2 USD a korespondenta EUR šeku jsou 3 EUR.
3)
Jedná se o šeky vystavené Citibank AG, Filiale Muenchen splatné u Citibank AG, pozn. NUR ZUR VERRECHNUNG (k šeku musí být přiložen průvodní dopis s uvedením účelu platby).
4)
Vystavení bankovního šeku – je nově možné pouze pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby.
5)
Uvedené ceny jsou považovány za základní, konečná cena závisí na dalších požadovaných službách. Poplatky za poskytované služby se vybírají bezhotovostním převodem na smlouvou určený účet.
6)
K poplatku za podanou zásilku příslušného druhu, hmotnosti, popř. dalších požadovaných služeb a jednotné sazbě za zvláštní zacházení se zásilkou podle Ceníku poštovních služeb se připočítává jednotná sazba za použití dobírkové složenky (sazby položky č. 1 se nepřipočítávají).
7)
Není-li sazba uvedena ve smlouvě, pak je sazba v Kč uvedena pod položkou „Tiskopisy a doklady zasílané majiteli účtu na základě objednávky (1 ks)" v oddílu Účty a platby.
 

E | OSTATNÍ SLUŽBY | Ostatní služby ve Finančních centrech

zpět na obsah

Pronájem bezpečnostních schránek
Uzavření smlouvy zdarma
Roční pronájem schránky včetně pojištění obsahu schránky do výše 800 000 Kč do 7 000 cm3 1 200 Kč 1)
do 15 000 cm3 1 800 Kč 1)
do 30 000 cm3 2 700 Kč 1)
do 100 000 cm3 3 900 Kč 1)
nad 100 000 cm3 7 200 Kč 1)
1)
K poplatku je připočítána aktuálně platná základní sazba DPH.
Poplatky a jiné úhrady za ztrátu nebo poškození klíče / magnetické karty, výměny zámku ke schránce aj., jsou uvedeny v Přehledu poplatků, úhrad a odměn účtovaných v souvislosti s pronájmem schránek za některé vybrané služby, který podle systému zabezpečení a velikosti schránek vydává konkrétní pobočka poskytující pronájem schránky a je v této pobočce k dispozici.
Z pojištění se hradí každá ztráta, zmizení, poškození nebo zničení obsahu schránky. Pojištění se nevztahuje zejména na škody na obsahu schránky způsobené podvodným nebo jiným jednáním nájemce nebo disponenta, vnitřními příčinami (zastarání, skryté vady, oxidace koroze), válkou, radioaktivním nebo jiným zářením a dále dle podmínek příslušné pojistné smlouvy. Další informace o rozsahu pojištění včetně možného vyššího pojistného plnění jsou k dispozici na www.csob.cz nebo na příslušných pobočkách.
Uvedené sazby platí i za užívání schránky po ukončení smluvního vztahu.
 
Zpracování hotovosti připisované na účet
Vklad mincí v Kč v počtu do 100 ks jedné nominální hodnoty (včetně) zdarma
Vklad mincí v Kč v počtu nad 100 ks jedné nominální hodnoty 3 % z částky mincí převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty, min. 100 Kč
Vklad mincí v EUR v počtu do 49 ks mincí zdarma
Vklad mincí v EUR v počtu 50 a více ks mincí 2 % ze zpracované hotovosti v mincích, min. 100 Kč
Vklad cizí měny na účet vedený v Kč 2 % ze zpracované hotovosti
Vklad ve formě poškozených bankovek a bankovek v prekluzi v cizí měně 10 % z hodnoty předložené bankovky
Vklad a převod hotovosti v Kč ve prospěch účtu v Kč vedeného v jiném peněžním ústavu 2 % ze zpracované hotovosti, min. 150 Kč
Vklad hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot 100 Kč
Vklad provedený třetí osobou na účet 80 Kč
Výběr hotovosti v cizí měně z účtu vedeného v Kč 1 % z vybírané částky
Výběr hotovosti v Kč z účtu vedeného v cizí měně 1 % z vybírané částky
Ohlášený a nevyplacený výběr v hotovosti 0,3 % z nevyplacené částky
Výměna Kč bankovek nebo Kč mincí do 100 ks jedné nominální hodnoty (včetně) zdarma
Výměny Kč bankovek nebo Kč mincí nad 100 ks jedné nominální hodnoty 1) 3 % z přijaté částky převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty, min. 100 Kč
Výměna nebo připsání běžně poškozených tuzemských bankovek a mincí 1) zdarma
Výměna hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot 1) 100 Kč
1)
Položka platná pro všechna obchodní místa.

F | JIŽ NENABÍZENÉ SLUŽBY A PRODUKTY

zpět na obsah

  Osobní účet
Vedení účtu 34 Kč
Vedení účtu v balíčku Era spolu 20 Kč
Vedení účtu pro osoby ve věku 58 a více nebo pro osoby s průkazem TP/ZTP/ZTP–P 1) 8 Kč
Vedení účtu v balíčku Era spolu pro osoby ve věku 58 a více nebo pro osoby s průkazem TP/ZTP/ZTP–P 1) zdarma
Měsíční výpis elektronicky/poštou zdarma / 30 Kč
Vydání druhé a další karty k účtu zdarma
Vedení debetní karty Debit Mastercard (Maxkarta) nebo VISA Classic (měsíčně) 10 Kč#
Vedení karty Debit Mastercard jednomu disponentovi v rámci Era spolu zdarma
Výběr debetní kartou z bankomatu ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR 5 Kč
Poplatek za služby spojené s kontokorentem (měsíčně) 3) 19 Kč
Časté bezhotovostní operace
Příchozí platba zdarma
Odchozí platba zadaná v Internetovém bankovnictví nebo Smartbankingu 2 Kč
Odchozí platba zadaná elektronicky v rámci Osobních účtů seskupených v balíčku Era spolu zdarma
Odchozí platba zadaná kartou na České poště, s.p. 8 Kč
Odchozí platba zadaná kartou v bankomatu 4) 25 Kč
Odchozí platba zadaná papírovým dokladem na obchodním místě, přes Telefonní bankovnictví nebo přes sběrný box 30 Kč
Trvalý příkaz k úhradě/převodu zadaný elektronicky (za odchozí položku) 2 Kč
Trvalý příkaz k úhradě/převodu zadaný na obchodním místě (za odchozí položku) 8 Kč
Inkaso, SIPO (za odchozí položku) 8 Kč
Zřízení, změna trvalého příkazu k úhradě či převodu nebo svolení k inkasu (včetně SIPO) zadané v Internetovém bankovnictví nebo Smartbankingu / na obchodním místě přes Telefonní bankovnictví nebo přes sběrný box zdarma / 30 Kč
Zrušení trvalého příkazu k úhradě či převodu nebo svolení k inkasu (včetně SIPO) zdarma
Časté hotovostní operace
Vklad hotovosti kartou prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB na účty vedené v ČSOB zdarma
Vklad na běžný platební účet ve Finančním centru zdarma
Zpracování hotovosti připisované na účet v pobočkách České pošty, s.p., kartou/dokladem 10 Kč / 20 Kč
Výběr hotovosti ve Finančním centru zdarma 4) / 80 Kč
Výběr hotovosti v pobočkách České pošty, s.p. zdarma 4) / 40 Kč
Donáška hotovosti na adresu 65 Kč / zdarma 4)

Ostatní služby zde neuvedené jsou zpoplatněny podle oddílu A | Účty a platby a E | Ostatní služby.

1)
Zvýhodnění platí při převodu starobního nebo invalidního důchodu na účet.
2)
Obsahem tohoto poplatku jsou zejména činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kontokorentu klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí, automatické splátky úvěru z běžného účtu klienta, rezervace finančních zdrojů, snížení či zvýšení úvěrového limitu kdykoliv po dobu smluvního vztahu, upozornění na blížící se lhůtu pro splacení vyčerpané částky, poradenské a administrativní služby Finančních center a poboček České pošty, s.p., konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně.
3)
Maximální částka příkazu k úhradě podaného v bankomatu je 10 000 Kč.
4)
Jeden výběr hotovosti ve Finančním centru nebo pobočce České pošty, s.p., a jedna donáška hotovosti na adresu v zúčtovacím období. Platí pro osoby ve věku 58 a více při převodu starobního nebo invalidního důchodu na účet nebo pro osoby s průkazem TZ/ZTP/ZTP–P.
 
Služby poskytované zdarma pro Osobní účty založené jako Postžirové účty v programu Plus do 31. 3. 2010
Vedení Eurokonta pro fyzické osoby – občany, tuzemské platební příkazy na dva vybrané účty bank v ČR, platební karta VISA Classic nebo MasterCard Standard pro majitele účtu (1. rok od zřizení).
Služby poskytované zdarma pro Osobní účty založené jako Postžirové účty v programu Mini do 31. 3. 2010
Vedení účtu do 15 let věku majitele účtu, vedení Maxkarty do 15 let věku majitele účtu.
Služby poskytované zdarma k Postkontům založeným do 23. 10. 2011
V programu Max:
Bez měsíčního poplatku za vedení účtu po dobu půl roku od jeho zřízení, vydání jedné Maxkarty, 10 příkazů k úhradě zadaných elektronicky zdarma (platí pro prvních 5 příkazů tuzemského platebního styku v rámci banky a prvních 5 příkazů tuzemského platebního příkazu mimo banku, vyjma prioritní platby, inkas a SIPO), zdarma služby a práce spojené s realizací úvěru k jedné Kreditce k podnikání, vedení jedné platební karty VISA Classic nebo MasterCard Standard (1. rok od zřízení), zřízení a vedení Spořicího vkladového účtu s výpovědní lhůtou včetně zasílání výpisů, vedení Eurokonta pro právnické osoby a pro fyzické osoby – podnikatele.
V programu Obec:
Bez měsíčního poplatku za vedení účtu po dobu půl roku od jeho zřízení, 10 příkazů k úhradě zadaných elektronicky zdarma (platí pro prvních 5 příkazů tuzemského platebního styku v rámci banky a prvních 5 příkazů tuzemského platebního příkazu mimo banku, vyjma prioritní platby, inkas a SIPO) ), vydání tří Maxkaret, zřízení a vedení Spořicího vkladového účtu s výpovědní lhůtou včetně zasílání výpisů.
 
První konto
Vedení účtu zdarma
Měsíční výpis elektronicky / poštou zdarma / 30 Kč

Ostatní služby tuzemského platebního styku jsou zpoplatněny dle oddílu A | Účty a platby.

Eurokonto pro fyzické osoby 1)
Vedení účtu 30 Kč
Měsíční výpis elektronicky/poštou zdarma / 30 Kč
-
Bezhotovostní převody jsou zpoplatněny podle oddílu Zahraniční platební styk.
1)
U účtů vedených v cizí měně jsou stanovené poplatky přepočteny aktuálním kurzem (kurz devizového trhu ČNB) v den zúčtování poplatku.
Eurokonto 1) pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele
Vedení účtu 60 Kč 2)
Měsíční výpis elektronicky/poštou zdarma / 30 Kč
Zrušení účtu 3) zdarma
1)
U účtů vedených v cizí měně jsou stanovené poplatky přepočteny aktuálním kurzem (kurz devizového trhu ČNB) v den zúčtování poplatku. Bezhotovostní operace pro Eurokonto pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele jsou zpoplatněny podle oddílu Zahraniční platební styk.
2)
K Účtu pro právnické osoby je poskytováno zdarma.
3)
Za zrušení účtu do 12 měsíců od jeho založení je poplatek 500 Kč.
Červené konto
Zřízení, vedení účtu včetně elektronického výpisu, zrušení účtu zdarma
Měsíční výpis poštou 13 Kč
Vklad hotovosti připisovaný na účet zdarma
Výběr z bankomatu ČSOB v ČR a SR 5 Kč
Odchozí platba elektronicky 1) zdarma
Příchozí platba zdarma
1)
Na dva předem definované účty (tzv. protiúčty) a Konto PaySec, případně převodem mezi účty majitele obsluhované službami elektronického bankovnictví.
Duo Profit Plus
Vedení účtu včetně výpisů měsíčně (poštou nebo elektronicky), zrušení účtu zdarma
Vklad hotovosti připisovaný na účet zdarma
Výběr hotovosti ve Finančním centru 80 Kč
Předčasný výběr z účtu 1) 0,75 % z vybírané částky
1)
Minimální částka účtovaného poplatku je 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně.
Spořicí vkladový účet s výpovědní lhůtou
Vedení účtu včetně výpisů měsíčně (poštou nebo elektronicky), zrušení účtu zdarma
Výpověď vkladu s dodržením výpovědní lhůty zdarma
Náhrada za nedodržení výpovědní lhůty (% z vypovězené částky) 1 % z vypovězené částky, min. 50 Kč
Debetní karty
Vedení karty MasterCard Standard (měsíčně) 42 Kč
Vedení karty MasterCard Business (měsíčně) 1, 2, 4) 200 Kč
Vedení karty MasterCard Gold (měsíčně) 2, 3) 340 Kč
Vedení karty VISA Classic k Červenému kontu (měsíčně) 19 Kč
Vedení karty VISA Business (měsíčně) 1, 2, 4) 200 Kč
Vedení karty Debit MasterCard (Maxkarta) / VISA Classic k účtům pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele (měsíčně) 22 Kč / 42 Kč
1)
V ceně je cestovní pojištění Exclusive.
2)
V ceně je pojištění právní ochrany pro řidiče motorového vozidla.
3)
V ceně je cestovní pojištění Gold.
4)
Poskytována do 31. 12. 2005.
Ostatní poplatky k již nenabízeným typům karet jsou platné dle aktuálního Sazebníku poplatků.
 
Kreditní karty
Kreditní karta neembosovaná 1)
Měsíční výpis elektronicky/poštou 3) zdarma / 30 Kč
Poplatek za služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k účtu (měsíčně) 2) 30 Kč
Výběr z bankomatu ČSOB v ČR a SR 50 Kč
Výběr z bankomatu jiné banky v ČR 100 Kč
Výběr z bankomatu v zahraničí 150 Kč
Elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v Poštovní spořitelně 150 Kč
Splátková karta 4)
Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky 300 Kč / 500 Kč
Kreditka k podnikání – MasterCard (neembosovaná) 5)
Služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k úvěrovému účtu (ročně) 6) 350 Kč
Výběr z bankomatu ČSOB v ČR a SR 5 Kč + 1 % z vybírané částky
Výběr z bankomatu jiné banky v ČR 35 Kč + 1 % z vybírané částky
Výběr z bankomatu v zahraničí 150 Kč
Elektronický převod z úvěru ke kreditní kartě na běžný platební účet klienta vedený v Poštovní spořitelně 1 % z převedené částky
1)
Poskytována do 30. 6. 2012.
2)
Obsahem tohoto poplatku jsou zejména činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, vydání / standardní obnova / omezení platnosti karty / zrušení kreditní karty, pojištění nákupu a prodloužená záruka, zabezpečení internetových plateb kartou (3D Secure), rezervace finančních zdrojů, možnost využití bezúročného období, snížení či zvýšení úvěrového limitu kdykoliv po dobu trvání smluvního vztahu, poradenské a administrativní služby Finančních center a poboček České pošty, konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně, a to i v případě, že klient kreditní kartu nevyužívá nebo jí nedisponuje z důvodů na své straně. Obsahem tohoto poplatku je také jedna dodatková kreditní karta pro partnera.
3)
Výpis z úvěrového účtu ke kreditní kartě je vystaven a zasílán 25 dní před dnem splatnosti.
4)
Poskytována do 31. 8. 2012.
5)
Poskytována do 30. 6. 2012.
6)
Obsahem poplatku jsou zejména: činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné a plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, rezervace finančních zdrojů, možnost využití bezúročného období, zabezpečení internetových plateb kartou (3D Secure), zpracování výpisu z úvěrového účtu a jeho předání klientovi, poradenské služby pobočkové sítě, konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně.
 
Pojištění ke kartám Debit MasterCard / Maxkarta Limit pojistného plnění Poplatek za pojištění (ročně)
Bezpečná karta Krádež/ztráta 350 Kč 132 Kč
Zneužití 30 000 Kč
Ztráta osobních věcí 5 000 Kč
Úrazové pojištění Smrt následkem úrazu / invalidita 3. stupně následkem úrazu 100 000 Kč 60 Kč
Cestovní pojištění / Cestovní pojištění Family Pojištění léčebných výloh 1 000 000 Kč 360 Kč / 960 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení 300 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za majetkovou újmu na věci nebo na zvířeti 100 000 Kč
Odpovědnost za újmu Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví, usmrcením 1 000 000 Kč 396 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním 500 000 Kč
Finanční újma 250 000 Kč
Nemajetková újma způsobená neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka 30 000 Kč
 
Cestovní pojištění ke kartám VISA Classic, MasterCard Standard a nálepkám 1)
  Standard /
/ Standard Family
Exclusive /
/ Exclusive Family
Gold /
/ Gold Family 2)
Poplatek za pojištění (ročně) 300 Kč / 800 Kč 1 000 Kč / 2 200 Kč 1 400 Kč / 2 600 Kč
Cestovní pojištění Exclusive Family a Gold Family ke kartám Gold a Business (ročně) 1 200 Kč
Služba není součástí.
1)
Cestovní pojištění platí i pro již nenabízené karty MasterCard Business/Gold a VISA Business poskytované do 31. 12. 2005.
2)
Obě varianty neplatí pro kreditní karty.
 
Pojištění ztráty a krádeže ke kartám VISA Classic, MasterCard Standard a nálepkám 1, 2)
Debetní karty Basic Classic Extra
Limit pojistného plnění      
Pojištění finanční ztráty 20 000 Kč 100 000 Kč 500 000 Kč
Pojištění osobních věcí 5 000 Kč 15 000 Kč 50 000 Kč
Pojištění ztráty mobilního telefonu 2 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč
Opakované vydání PIN / vydání karty (do 3 dnů) zdarma zdarma
Vydání náhradní karty nebo hotovosti v zahraničí zdarma
Služba není součástí.
1)
Pojištění ztráty a krádeže platí i pro již nenabízené karty MasterCard Business/Gold a VISA Business poskytované do 31. 12. 2005.
2)
Pojištění zůstává nadále v nabídce, zde je uváděno pouze z důvodu přehledu limitů.
Poplatek za pojištění platební karty/nálepky je účtován předem. Při změně varianty pojištění je účtován poplatek za pojištění v plné výši nově požadovaného pojištění. Pojištění ve variantě Family se vztahuje na 2 dospělé osoby včetně majitele karty a 3 děti do věku 18 let. Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou/nálepkou.
 
Poštovní úvěr „ČTYŘLÍSTEK" 1)
Zpracování oznámení o předčasném splacení úvěru 200 Kč
Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky 300 Kč / 500 Kč
1)
Poskytován do 31. 12. 2009.
 
Termínovaný vklad k Běžným korunovým účtům 1)
Vedení termínovaného vkladu, včetně zrušení jeho obnovy zdarma
1)
Od 1. 3. 2008 prodej produktu pozastaven (není nově poskytován).
 
Poštovní termínovaný vklad
  2, 4, 5 měsíců 7, 8, 9, 10, 11 měsíců 48, 72 měsíců
Vedení účtu včetně výpisu měsíčně (poštou nebo elektronicky) zdarma zdarma zdarma
Náhrada za nedodržení dohodnuté doby trvání poštovního termínovaného vkladu (z výše předčasně vybíraného vkladu) u vkladu s dohodnutou dobou trvání 0,75 %, min. 50 Kč 1,5 %, min. 50 Kč 1,5 %, min. 50 Kč
Jednorázový výběr do limitu 20 % ze zůstatku na účtu (max. 1 milion Kč) - - zdarma
Blokace poštovního termínovaného vkladu 1) 100 Kč 100 Kč 100 Kč
Změna údajů o vkladateli, vzoru podpisu vkladatele, dispozice pro výplatu vkladu a úroků při ukončení smluvního vztahu, dispozice pro převod úroků při sjednání obnovy, zrušení obnovy vkladu, zrušení blokace vkladu zdarma zdarma zdarma
  od 1 do 6 měsíců včetně od 7 do 12 měsíců včetně od 24 do 72 měsíců včetně
Zřízení, vinkulace poštovního termínovaného vkladu 1) 50 Kč 50 Kč 50 Kč
1)
Ceny jsou vybírané v hotovosti na obchodním místě.
PS Termínovaný vklad na dobu určitou
  Kratší než 1 měsíc 2, 4, 5, měsíců od 7 do 11 měsíců včetně 18 měsíců včetně 48 měsíců 72 měsíců
Vedení účtu včetně výpisu měsíčně (poštou nebo elektronicky) zdarma
Výběr nad stanovený limit 20 % - - - - 1,5 %, min. 50 Kč 1,5 %, min. 50 Kč
Výběr do limitu 20 % ze zůstatku na účtu (max. 1 milion Kč) zdarma
Změna, zrušení vinkulace peněžních prostředků včetně vyhotovení smluvní dokumentace 1 000 Kč + 1 000 Kč za každou hodinu práce i započatou
Dodatečné rozdělení na více účtů stejného typu 100 Kč za každý účet
Druhý a další příkaz ke snížení vkladu v dispoziční lhůtě 50 Kč
Náhrada za nedodržení dohodnuté doby trvání vkladu 0,75 %, min. 50 Kč 0,75 %, min. 50 Kč 1,5 %, min. 50 Kč 1,5 %, min. 50 Kč
Zřízení zástavního práva k pohledávce na termínovaném vkladu 500 Kč
Aktuální sazby pojištění ke spotřebitelskému úvěru pro úvěry sjednané do 30. 4. 2017
Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 1 – Základní (pojištění pro případ smrti nebo invalidity) 4,5 % z měsíční úvěrové splátky
Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 2 – Standardní (pojištění pro případ smrti nebo invalidity a pro případ pracovní neschopnosti) 6,5 % z měsíční úvěrové splátky
Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 3 – Rozšířená (pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání) 9,5 % z měsíční úvěrové splátky

Hypoteční úvěry

Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční bankou, a.s., platný pro smlouvy uzavřené do 30. 11. 2016. Níže uvedené poplatky, odměny, úhrady nákladů a úroky se vztahují na hypoteční úvěry sjednávané ČSOB jako zmocněncem jménem a na účet Hypoteční banky, a.s., člena skupiny ČSOB.

Příprava úvěru
Garance úrokové sazby po dobu 30 dní zdarma
Analýza rizik a hodnoty zajištění nemovitosti (slouží pouze pro vnitřní potřebu banky):
Bytová jednotka – expresní ocenění bytu zdarma
Bytová jednotka – s elektronickými podklady klienta 1 900 Kč
Bytová jednotka, nebytový prostor – standardní ocenění 3 700 Kč
Rodinný dům nebo objekt pro individuální rekreaci (včetně pozemků) a samostatný pozemek 4 700 Kč
Ostatní typy nemovitostí 6 000 Kč
Zpracování žádosti o přípravu návrhu smlouvy o úvěru 3 900 Kč
Poplatek je účtován pouze v případě schválení úvěru. Zahrnuje komplexní posouzení a vyhodnocení úvěru a vyhotovení smluvní dokumentace.
Refinancování úvěru zdarma
Je-li převažujícím účelem úvěru refinancování úvěru z jiného peněžního ústavu, není účtován poplatek za zpracování Žádosti o přípravu návrhu smlouvy o úvěru. Tvoří-li tento podíl refinancování 100 % nového úvěru, není účtován ani poplatek za Analýzu rizik a hodnoty zajištění nemovitosti.
Pořízení listu vlastnictví a snímku z katastru nemovitostí dálkovým přístupem (při sjednávání úvěru, před podpisem Smlouvy) zdarma
Čerpání úvěru a mimořádné splátky
První čerpání zdarma
Druhé a každé další čerpání 500 Kč
Čerpání úvěru na základě návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí sjednané ve Smlouvě 1 900 Kč
Expresní čerpání 2 000 Kč
Uvolnění finančních prostředků následující den po podání návrhu na povolení čerpání při splnění smluvních podmínek.
Platba do zahraničí (v Kč a v cizí měně) nebo do tuzemska (v cizí měně) související s čerpáním úvěru 1 500 Kč 1)
1) Za každý převod s označením OUR nebo SHA.
Expresní protokol o stavu stavby (s el. podklady klienta, slouží pouze pro vnitřní potřebu banky) zdarma
Vyhotovení protokolu o stavu stavby interním odhadcem banky (slouží pouze pro vnitřní potřebu banky) 1 500 Kč
Rezervace finančních prostředků 0,5 % p. a. z nevyčerpané částky úvěru
Platí pro hypoteční úvěry se sjednanou dobou možného čerpání úvěru přesahující 6 měsíců. Platí pro hypoteční úvěry s převažujícím účelem úvěru refinancování úvěru z jiného peněžního ústavu uzavřené od 1. 1. 2014 u čerpání úvěru přesahující 12 měsíců.
Nedočerpání dohodnuté výše Předhypotečního úvěru nebo Americké hypotéky zdarma
Nedočerpání více než 20 % z dohodnuté výše hypotečního úvěru nebo částky nad 1 mil. Kč 5 % z nedočerpaného objemu úvěru
Mimořádná splátka úvěru uskutečněná k datu změny úrokové sazby zdarma
Mimořádná splátka úvěru nesjednaná ve Smlouvě 1) 5 % z výše mimořádné splátky / každý započatý rok před koncem platnosti úrokové sazby, max. 25 % z výše mimořádné splátky
Mimořádná splátka úvěru sjednaná ve Smlouvě 1, 2) 1 % ze sjednaného rámce mimořádných splátek jistiny
Mimořádná splátka úvěru s pevnou odchylkou sazby k sazbě PRIBOR nesjednaná ve Smlouvě 1, 3) 2 % z výše mimořádné splátky
1)
Úhrady nákladů se nevztahují na Americkou hypotéku a Předhypoteční úvěr.
2)
Celkový objem takto sjednaných mimořádných splátek nesmí překročit 50 % sjednané výše hypotečního úvěru.
3)
Mimořádná splátka úvěru uskutečněná k datu změny sazby PRIBOR, nebyla-li provedena v posledních 12 měsících nebo 12 měsíců od data uzavření Smlouvy nebo dodatku ke Smlouvě o použití sazby PRIBOR, pokud je datem pozdějším.
 
Správa úvěru
Pořízení listu vlastnictví a snímku z katastru nemovitostí dálkovým přístupem 200 Kč / úkon + správní poplatek *)
Změna smluvních podmínek dle požadavku klienta:
Změna předmětu zajištění nemovitosti provedená dodatkem ke Smlouvě 5 000 Kč
Ostatní změny provedené dodatkem ke Smlouvě nebo dohodou 3 000 Kč
Změna provedená oznámením banky 500 Kč
Poplatek je stanoven za každou změnu ve smluvním dokumentu řešenou dodatkem ke Smlouvě nebo oznámením banky.
Vystavení prohlášení o podmínkách vzdání se zástavního práva nebo vzdání se zástavního práva formou písemného prohlášení 1 000 Kč / úkon + správní poplatek *)
Zaslání oznámení banky při změně úrokových podmínek úvěru zdarma
Vedení a správa úvěru 1) 150 Kč
Vedení a správa hypotečního úvěru s možností mimořádné splátky jistiny v průběhu fixace 1, 2) 250 Kč
Vedení a správa hypotečního úvěru se státní finanční podporou nebo se zárukou nebo příspěvkem na úhradu úroků od ČMZRB 1, 3) 220 Kč
Vedení a správa hypotečního úvěru se státní finanční podporou nebo se zárukou nebo příspěvkem na úhradu úroků od ČMZRB, s možností mimořádné splátky jistiny v průběhu fixace 1, 2, 3) 320 Kč
1)
Měsíční poplatek je stanoven za služby klientům, které souvisí s vedením a správou úvěru a nejsou samostatně zpoplatněny dle tohoto Sazebníku (např. veškerá samostatně nezpoplatněná písemná komunikace ze strany banky na podnět klienta, telefonická komunikace ze strany banky na podnět klienta související s vedením a správou úvěru a stálá služba infolinky klientských služeb v její provozní době, která je k dispozici klientům). Poplatek se inkasuje za každý i započatý měsíc od uzavření Smlouvy do doby úplného splacení jistiny a příslušenství úvěru.
2)
V rámci této paušální náhrady nákladů je navíc zpoplatněna služba klientům spočívající v umožnění provedení mimořádných splátek úvěru v průběhu fixace za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Platí pro Smlouvy, u kterých byla za pravidelnou měsíční náhradu nákladů sjednána možnost mimořádné splátky jistiny v průběhu fixace.
3)
V rámci tohoto paušálního poplatku jsou navíc zpoplatněny služby klientům související s úkony banky při poskytování státní finanční podpory dle nařízení vlády č. 244/1995 Sb. nebo příspěvku pro mladé dle nařízení vlády č. 249/2002 Sb. Poplatek je inkasován měsíčně počínaje měsícem, ve kterém byla uzavřená smlouva o podpoře doručena bance.
 
Prioritní platba 400 Kč / položka
Pohyb na běžném účtu (mimo klientů hradících splátky úvěru inkasem z účtu vedeného v ČSOB) 5 Kč
Zaslání výpisu v elektronické podobě zdarma
Zaslání výpisu poštou 30 Kč
Potvrzení o výši zaplacených úroků 100 Kč (vč. DPH)
Výzva k úhradě dlužné částky nebo plnění ostatních povinností:
Informační SMS o nedostatku prostředků na účtu pro splátku úvěru zdarma
První výzva 500 Kč
Druhá a každá další výzva 1 000 Kč
Úrok z prodlení úhrady splátky jistiny úvěru, úroků, poplatků, úhrad nákladů, smluvních pokut a odměn 1) zákonný úrok z prodlení dle právních předpisů, jinak 15 % p. a.
Úrok z prodlení úhrady splátky jistiny úvěru 2) 15 % p. a.
Úrok z prodlení úhrady úroků, poplatků, úhrad nákladů, smluvních pokut a odměn 2) ve výši úrokové sazby sjednané ve Smlouvě navýšené o 15 % p. a.
1) Platné pro Smlouvy uzavřené od 1. 1. 2011.
2) Platné pro Smlouvy uzavřené do 31. 12. 2010.
Poštovné (poplatkem se rozumí náklady Hypoteční banky placené České poště, s.p., za dokumenty zasílané na vyžádání klienta, na základě podmínek Smlouvy nebo potvrzení banky) 15 Kč / dopis + poplatek České poště, s.p. (bez DPH)
Ostatní nadstandardní úkony související se správou dokumentace úvěru 500 Kč / úkon (vč. DPH)
Zahrnuje zejména vydání fotokopie dokladu, fyzické vyhotovení mimořádného výpisu z účtu, vystavení bankovní informace o klientovi nebo osobních údajích vedených o fyzické osobě atp.
Úkony spojené s ukončením hypotečního úvěru 1 000 Kč
Zaslání pokynu k výmazu zástavního nebo jiného práva z veřejného rejstříku (při ukončení úvěru, např. katastr nemovitostí nebo rejstřík zástav) 500 Kč / úkon + správní poplatek *)
Všeobecná ustanovení: Plátcem všech poplatků, úroků, odměn a úhrad nákladů je klient (dlužník). Přehled splatnosti jednotlivých poplatků a úhrad je k dispozici na internetové stránce www.hypotecnibanka.cz. Pod výše uváděným pojmem „Smlouva" se rozumí Smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru nebo Smlouva o poskytnutí Předhypotečního úvěru uzavřená mezi klientem a Hypoteční bankou, a.s.
*) Tím se rozumí náklady Hypoteční banky, a.s., ve výši správního poplatku stanoveného právním předpisem.
Výše uvedené poplatky, odměny, úroky se vztahují i na hypoteční úvěry poskytnuté Československou obchodní bankou, a. s.
ČSOB Pojištění hypotečních úvěrů
ČSOB poskytuje pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání a také ČSOB Majetkové pojištění k hypotéce. Ceny těchto pojištění se stanovují individuálně. Přistoupení k pojištění je zdarma do 6 měsíců od podepsání smluvní dokumentace.

Potřebujete více informací o poplatcích? Ozvěte se nám!

Kontaktní formulář

Nevíte si rady s výběrem toho správného produktu? Máte nějaké otázky? Náměty? Nenechávejte si je pro sebe!

NAPIŠTE NÁM

Era finanční centra

Specializovaná Era finanční centra jsou pro vás připravena v každém velkém městě po celé České republice. Najděte si to svoje!

Najděte si své Era finanční centrum

Pobočky České pošty

I pobočky České pošty vám zřídí produkt . Chcete vědět, které to jsou?

Najděte si svou poštu

Infolinka

Máte otázky? Potřebujete pomoci?

Volejte zdarma

800 210 210

Pro volání ze zahraničí:
Tel.: +420 495 800 124