Základní informace o automatické výměně informací v daňové oblasti

Na této stránce bychom vám rádi vysvětlili základní pojmy týkající se daňové rezidence. Jako banka musíme plnit povinnosti, ke kterým se zavázala Česká republika v rámci spolupráce s dalšími zeměmi v oblasti automatické výměny daňových informací. Cílem dohody je mezinárodní boj proti daňovým únikům.

Klienty, kterých se doplnění údajů o daňové rezidenci týká, budeme sami kontaktovat.

Při zpracování údajů o daňové rezidenci se řídíme zákonem č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní. Zákon vychází ze standardu OECD.

Automatická výměna informací v daňové oblasti (Common Reporting Standard, zkráceně „CRS") je jednotná úprava, která stanovuje pro finanční instituce postupy identifikace oznamovaných účtů a získání informací o jejich majitelích. Tato data se následně posílají lokální autoritě, v našem případě Specializovanému finančnímu úřadu.

Automatická výměna informací nám ukládá tři základní povinnosti:

 
 1. Zjišťování údajů o daňové rezidenci

  Kromě základních identifikačních údajů klienta (např. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození a další) nově evidujeme i údaje o daňové rezidenci:

  • stát daňové rezidence, tj. kde klient odvádí daně;
  • daňové identifikační číslo (TIN) – jedná se o číslo, prostřednictvím kterého klient jedná s finanční
   správou (v ČR a SK je to u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby IČO);
  • a v případě nesouladu mezi státem trvalé adresy/sídla a státem daňové rezidence navíc zdůvodnění tohoto nesouladu.

  Tyto údaje získáváme formou prohlášení, které slouží pro určení země, ve které je klient daňovým rezidentem.
 2.  
 3. V rámci kontrol prověřujeme následující klientské informace
  u fyzických osob:
  • daňovou rezidenci klienta;
  • adresu trvalého pobytu;
  • telefonní číslo do jiného smluvního státu a zároveň žádné telefonní číslo do ČR;
  • trvalé příkazy (jiné než k depozitnímu účtu) pro převod finančních prostředků;
  • aktuálně platnou plnou moc nebo podpisové právo udělené osobě s adresou v daném státě;
   

  u právnických osob:

  • daňovou rezidenci klienta;
  • adresu sídla;
  • místo založení nebo zřízení právnické osoby; nebo adresa jednoho správce nebo několika správců svěřenského fondu v daném státě. 4.  
 5. Oznamování informací Specializovanému finančnímu úřadu
  Předmětem pravidelného oznamování jsou daňoví nerezidenti ČR a různé druhy jejich finančních příjmů: úroky, dividendy, příjmy z pojištění, hrubé výnosy z prodeje majetku takového druhu, který může generovat úroky nebo dividendy atd., a zůstatky na účtech. Každý rok k 30. červnu musíme zjištěné informace poslat Specializovanému finančnímu úřadu, který následně zajistí jejich další distribuci všem kompetentním úřadům ostatních států.

Jaké údaje, kdy a kam budou poskytovány?

Získané údaje od klienta budou předávány Specializovanému finančnímu úřadu ČR vždy ke 30. 6. daného roku a dále pak úřadům těch zemí, kde je klient daňovým rezidentem.
Jedná se o údaje za předchozí kalendářní rok:
FO: Jméno, příjmení, datum narození, trvalá adresa, země daňové rezidence, daňové identifikační číslo, číslo účtu, zůstatek nebo hodnota účtu ke konci roku, hrubá výše úroků, dividend a ostatních příjmů uhrazená nebo převedená na účet.
PO: Obchodní firma/Název, IČO, adresa sídla, země daňové rezidence, daňové identifikační číslo, číslo účtu, zůstatek nebo hodnota účtu ke konci roku, hrubá výše úroků, dividend a ostatních příjmů uhrazená nebo převedená na účet.

 

Omezení odpovědnosti
Tato stránka obsahuje obecné shrnutí informací za účelem jejich poskytnutí naším klientům. V žádném případě ji nelze považovat za daňové nebo právní rady. Nezaručujeme přesnost a úplnost uvedených informací a neneseme odpovědnost za případné chyby nebo ztráty vzniklé v důsledku rozhodnutí vycházejících ze zde uvedených informací.