Integrace zdravotně znevýhodněných

Podpora aktivit, které směřují k vytvoření uceleného systému rehabilitace a integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů, je hlavní oblastí našeho společensky odpovědného chování.

Pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné občany - chráněná dílna ERGOTEP

Spolupracujeme s družstvem invalidů Ergotep, které má status chráněné dílny. Naprosto unikátní spojení funguje od roku 2004, a to na základě oboustranně výhodných odběratelsko-dodavatelských vztahů. Z Proseče u Skutče, kde Ergotep sídlí, odebíráme celou řadu služeb. Družstvo zajišťuje výrobu a distribuci marketingových materiálů a v administrativním centru zpracovává část bankovních operací. Každoroční nárůst objemu zadávané práce přispěl ke vzniku šedesáti nových pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné občany.

Konto Bariéry

S kontem Bariéry spolupracujeme na projektu "Krátkodobé stáže pro stipendisty Konta BARIÉRY". Cílem tohoto projektu je poskytnout mladým lidem se zdravotním postižením (studentům SŠ a VŠ / absolventům) absolvovat kratší stáž a díky ní získat přehled o reálném fungování firem a tolik žádané pracovní zkušenosti. Firmám projekt nabízí příležitost vyzkoušet si spolupráci se zaměstnancem se zdravotním handicapem. Společně také realizujeme ČSOB a Era fond pomoci, který je určen našim zaměstnancům.

Centrum Paraple

Jako hlavní partner Centra Paraple se podílíme na rozvoji sociální integrace lidí s poraněním míchy. Centrum Paraple pomáhá ochrnutým lidem zvládnout životní krizi, vyrovnat se s důsledky zdravotního postižení, žít aktivně a najít pracovní uplatnění.

Česká asociace paraplegiků

Era je již třetím rokem partnerem občanského sdružení Česká asociace paraplegiků – CZEPA, které bylo založeno v roce 1990 pod názvem Svaz paraplegiků. Posláním organizace je hájení práv a zájmů vozíčkářů po úrazech páteře a poškození míchy, usilují o dosažení jejich plnohodnotného života, ovlivňují systém zdravotní a sociální péče v ČR.

Nadační fond Mathilda

Nadační fond Mathilda výrazně napomáhá zlepšení kvality života nevidomých, slabozrakých a jinak zdravotně postižených osob. Realizuje projekty, které se týkají vzdělávání takto postižených osob nebo navazují na stávající sociální služby, případně je rozvíjejí a v konečném důsledku výrazně pomáhají v pracovním uplatnění a integraci do běžné společnosti. Přímo spolupracuje se střediskem pro výcvik vodicích psů pro nevidomé.