Informace o systému pojištění pohledávek z vkladů

Vážení klienti,

Dnem 1. 1. 2016 nabývá účinnosti novela zákona o bankách, která mimo jiné přináší změny týkající se pojištění pohledávek z vkladů. S nejdůležitějšími změnami Vás chceme seznámit. Tato novela bezprostředně souvisí s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a implementací evropských směrnic o pojištění vkladů. Pojištění pohledávek z vkladů v České republice bude nově zajišťovat Garanční systém finančního trhu (dále Garanční systém) zřízený podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. Garanční systém bude podle tohoto zákona odpovědný za správu prostředků ve Fondu pojištění vkladů, přičemž Fond pojištění vkladů přestává být právnickou osobou a zrušují se také stávající ustanovení týkající se správy a řízení fondu.

Pojištění pohledávek z vkladů

Pojištěny jsou veškeré pohledávky z vkladů včetně úroků vedených v české nebo cizí měně, pokud nejsou z pojištění ze zákona vyloučeny. Podmínkou pojištění vkladu je identifikace vkladatele podle zákona o bankách a podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a samozřejmě také kreditní zůstatek na příslušném vkladu.

Nemění se základní výše náhrad, která zůstává na úrovni 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky. Pro výpočet náhrady se sečtou všechny pojištěné pohledávky z vkladů oprávněné osoby u banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu včetně jejích podílů na účtech vedených pro 2 a více spolumajitelů podle stavu k rozhodnému dni (není-li doloženo jinak, podíly spolumajitelů účtu jsou stejné).

Nově mohou být pojištěny i pohledávky z vkladů územních samosprávných celků, jejichž daňové příjmy podle zákona o rozpočtovém určení daní jsou nižší než částka odpovídající 500 000 EUR, za splnění určitých podmínek.

Vklady u poboček zahraničních bank podléhají režimu pojištění pohledávek z vkladů domovského členského státu.

Nepojištěny jsou pohledávky z vkladů:

 • a) banky, pobočky banky z jiného členského státu, spořitelního a úvěrního družstva, obchodníka s cennými papíry a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti; to neplatí, jde-li o pohledávky z vkladů vloženým těmito osobami ve prospěch třetí osoby, které by jinak náhrada náležela za splnění určitých podmínek
 • b) finanční instituce a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti; to neplatí, jde-li o pohledávky z vkladů platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu vložených těmito osobami ve prospěch třetí osoby, které by jinak náhrada náležela, za splnění určitých podmínek
 • c) pojišťovny, zajišťovny a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti
 • d) zdravotní pojišťovny a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti
 • e) státu
 • f) územního samosprávného celku, jehož daňové příjmy podle zákona o rozpočtovém určení daní jsou vyšší než částka odpovídající 500 000 EUR, za splnění určitých podmínek
 • g) představující pohledávky, které je banka oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu ve formě podřízeného dluhu
 • h) pocházející podle pravomocného rozsudku z úmyslně spáchaného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, nebyly-li zajištěny ve prospěch obětí trestné činnosti.

Banka má nové informační povinnosti

Nově je stanovena povinnost Banky poskytnout Klientovi před uzavřením smlouvy k účtu informace o systému pojištění pohledávek z vkladů formou informačního přehledu. Jde zejména o informace týkající se limitů pro výplatu jedné oprávněné osobě, způsobu výplaty náhrady ze systému pojištění pohledávek z vkladů, uplatnění nároku u systému pojištění pohledávek z vkladů, vyloučení z ochrany poskytované systémem pojištění pohledávek z vkladů apod.

Banka také musí klienta informovat ve výpisu z účtu nebo v jiném obdobném dokumentu, zda jeho pohledávka podléhá ochraně poskytované systémem pojištění pohledávek z vkladů. Klient obdrží alespoň jednou ročně v průběhu smluvního vztahu informační přehled.

Podmínky výplaty z Fondu pojištění vkladů

Mění se také podmínky výplaty z Fondu pojištění vkladů, kterou zajišťuje Garanční systém. Upravují se a zpřesňují podmínky a lhůty pro zahájení výplat z fondu pojištění vkladů. Základní výše náhrad zůstává nezměněna na úrovni 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky.

Nová je možnost zvýšené náhrady z Fondu pojištění vkladů i nad limit 100 000 EUR, ovšem při splnění podmínek uvedených v zákoně. Oprávněnou osobou je fyzická osoba, která ve stanovené lhůtě předloží žádost o výplatu zvýšené náhrady a dokumenty dokládající její nárok na zvýšenou náhradu.
Nárok na zvýšenou náhradu může vzniknout, pokud rozhodný den, od kterého se odvíjí datum výplaty z fondu, nastal ve lhůtě 3 měsíců ode dne připsání částky na účet a zároveň je tato částka:

 • a) úhradou kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení podle evidence v katastru nemovitostí
 • b) vypořádáním společného jmění manželů při rozvodu manželství
 • c) pojistným plněním pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti
 • d) dědictvím
 • e) vyplacením jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření
 • f) odstupným vyplaceným při výpovědi z pracovního poměru nebo rozvázání pracovního poměru dohodou, při kterých náleží zaměstnanci odstupné podle zákoníku práce, odbytným, odchodným apod. podle příslušných právních předpisů
 • g) pojistným plněním pro případ újmy způsobné trestným činem
 • h) vyplacením náhrady újmy způsobené trestným činem nebo vydáním bezdůvodného obohacení získaného trestným činem
 • i) vyplacením náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření poskytnutím peněžité pomoci oběti trestného činu

Podrobné informace k podmínkám výplaty z Garančního systému budou obsaženy na internetových stránkách tohoto sytému pojištění pohledávek z vkladů - www.fpv.cz.


Informační přehled o pojištění pohledávek z vkladů (327.3 kB)